Počet pacientov s chronickou alebo nevyliečiteľnou chorobou - onkologickým, srdcovým, neurologickým ochorením či demenciou - rastie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Trend narastajúceho počtu starnúcej populácie a zvyšujúcej sa potreby dlhodobej a paliatívnej starostlivosti v dôsledku dlhšieho prežívania pacientov s chronickými alebo nevyliečiteľnými chorobami potvrdzujú aj štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie. Minister Vladimír Lengvarský spolu so svojím tímom pripravuje legislatívne a systémové zmeny s víziou kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti o pacienta s chronickým alebo nevyliečiteľným ochorením.
 
Výskyt chronických a onkologických ochorení sa výrazne zvyšuje, avšak vďaka úspechom modernej medicíny sa mnohí pacienti dožívajú viac ako pred 10 či 15 rokmi. Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s odborníkmi preto pripravuje systematické zmeny, aby týmto pacientom bola zabezpečená potrebná, kvalitná a najmä dostupná zdravotná starostlivosť aj v neliečiteľnej fáze ochorenia a, ak to ich zdravotný stav umožní, mohla byť táto starostlivosť poskytovaná prioritne v ich domácom prostredí.
 
Môj tím odborníkov aktívne pracuje na tom, aby sa po rokoch podarilo skvalitniť prostredie a podmienky pre dlhodobú a paliatívnu starostlivosť. Súčasťou je legislatívna úprava, ktorá zadefinuje následnú starostlivosť a jej prepojenie s inými typmi zdravotnej starostlivosti. Rovnako tak vymedzí rozsah dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 
Zmeny v tejto oblasti vznikajú pod taktovkou lekárky Andrey Škripekovej, vedúcej odborného tímu LTC (Long Term Care) MZ SR. „Paliatívna medicína je dôležitou súčasťou vízie, ktorú chceme implementovať do zdravotného systému na Slovensku. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2002 je paliatívna medicína prístupom, ktorý zlepšuje kvalitu života pacientov aj ich rodín vtedy, keď je prítomné nevyliečiteľné ochorenie, a to tak, že včas rozpozná, neodkladne diagnostikuje a lieči ich symptómy. Utrpenie sa tak zmierňuje, alebo sa mu predchádza,“ vysvetlila Andrea Škripeková.
 
Cieľom navrhovaných legislatívnych zmien je:
- definovať dlhodobú zdravotnú starostlivosť, následnú zdravotnú starostlivosť, paliatívnu zdravotnú starostlivosť a dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť vrátane foriem jej poskytovania,
- upraviť podmienky pre uzatváranie zmlúv o dlhodobej, následnej, paliatívnej zdravotnej starostlivosti a dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami,
- upraviť úhradové mechanizmy za poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti tak, aby poskytovatelia mali zabezpečené primerané krytie zvýšených nákladov a mohli túto zdravotnú starostlivosť poskytovať v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni,
- zabezpečiť zber dát potrebných pre vyhodnotenie kvality, efektívnosti a dostupnosti dlhodobej zdravotnej starostlivosti.
 
Úpravou úhrad poisťovní za paliatívnu a ošetrovateľskú starostlivosť sa zatraktívni jej poskytovanie a zároveň sa zvýši dostupnosť s dôrazom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti  v domácom prostredí,“ povedala Andrea Škripeková, vedúca odborného tímu LTC MZ SR.
 
Zmení sa i nariadenie vlády č. 640/2008 Z. z., ktoré definuje minimálnu sieť poskytovateľov hospicov,  mobilných hospicov a ambulancií paliatívnej medicíny,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 
Legislatívne zmeny sú v štádiu vnútrorezortného pripomienkového konania. Ide o legislatívne rámce, kde sa nastaví implementácia paliatívnej starostlivosti do systému zdravotnej starostlivosti, upravia sa úhrady za ošetrovateľskú starostlivosť v domácom a prirodzenom prostredí pacientov s účinnosťou od prvého kvartálu 2022. Vykonávacie predpisy následnej starostlivosti v UZS a  dlhodobej intenzívnej starostlivosti budú precizované v priebehu roka 2022 a ich účinnosť bude od roku 2023.
 
Odborníci na ministerstve zdravotníctva priebežne pracujú aj na ďalších krokoch. Od júla je schválený národný projekt „Posilnenie dlhodobej starostlivosti“ z eurofondového operačného programu Ľudské zdroje. „Cieľom tohto národného projektu je pilotné overenie systémového poskytovania dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti kvalifikovaným personálom v mobilných hospicoch a agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Prispeje sa tak k posilneniu a nastaveniu udržateľnosti kapacít v zdravotníckom systéme,“ opísala Andrea Škripeková.
 
 
​​