P.č. Pridelený
registračný
kód
Riešiteľská organizácia Názov
projektu
_Žiadaná_ výška dotácie na roky 2017-2019 Schválená výška dotácie na roky 2017-2019 Dátum schválenia/ neschválenia dotácie Dôvod neschválenia dotácie
1. 2016/2-RUVZBB-2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Banská Bystrica Nosičstvo Streptococcus pneumoniae v detskej populácii na Slovensku (NSPDP)
69 675,00
69 675,00
16.5.2017
schválená
2. 2016/3-RUVZBB-3 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Banská Bystrica Enterovírusy cirkulujúce v Slovenskej republike, genotypové a fenotypové charakteristiky vybraných vírusov - EVGAF
82 722,00
82 722,00
16.5.2017
schválená
3. 2016/8-DBB-1 DB Biotech, spol. s r.o., Košice Diagnostika Creutzfeldt-Jakobovej choroby pomocou monošpecifických klonálnych protilátok
85 400,00
85 400,00
16.5.2017
schválená
4. 2016/9-UKFN-1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Vzťah medzi zdravím dieťaťa a prenatálnou enviromentálnou expozíciou ftalátom a bisfenolom A, PRENATAL
54 600,00
54 600,00
16.5.2017
schválená
5. 2016/13-FAUK-1 Univerzita Komenakého v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK Synergický regeneračný potenciál farmakologickej intervencie do transkripčných signálnych dráh v transplantovaných kmeňových bunkách a reprogramovaných fibroblastoch  v ischemickom myokarde
86 000,00
86 000,00
16.5.2017
schválená
6. 2016/1-RUVZBB-1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Banská Bystrica Molekuláran typizácia Bordetella pertussis a vplyv genetickej variability kmeňov na patogenézu ochorení, MTBPGV
62 450,00
0,00
16.5.2017
projekt pri hodnotení Vedeckou radou MZ SR získal celkový počet bodov nižší ako 56
7. 2016/4-NÚRCH-1 Národný ústav reumatických chorôb Úloha CTLA-4 vo funkcii regulačných T lymfocitov (Treg-RA)
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt pri hodnotení Vedeckou radou MZ SR získal celkový počet bodov nižší ako 56
8. 2016/5-VŠZaSP-1 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratisalve, n.o. Mapovanie výskytu ADHD vo vybraných regiónoch na Slovensku AHHD MAPA
63 000,00
0,00
16.5.2017
projekt pri hodnotení Vedeckou radou MZ SR získal celkový počet bodov nižší ako 56
9. 2016/6-VŠZaSP-2 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratisalve, n.o. Analýza životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím pohybového ústrojenstva na Slovensku
62 540,00
0,00
16.5.2017
projekt pri hodnotení Vedeckou radou MZ SR získal celkový počet bodov nižší ako 56
10. 2016/7-TU-1 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Monitorovanie rezistencie na antibiotiká u environmentálnehych izolátov baktérií z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku (HOSPITAL-ENVIRO-REZ)
57 313,86
0,00
16.5.2017
projekt pri hodnotení Vedeckou radou MZ SR získal celkový počet bodov nižší ako 56
11. 2016/10-NUSCH-1 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Intramyokardiálna transplantácia mononukleárnych derivátov z kostnej drene pacientom s chronickou ischemickou chorobou srdca s postihnutím koronárnych artérií podstupujúci aorto-koronárne premostenie (CABG-Coronary Artery Bypass Graft)
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
12. 2016/11-NUSCH-2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kombinácia bunkovej a endovaskulárnej liečby u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou (COMB Cells)
85 190,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
13. 2016/12-NUSCH-3 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Randomizovaná, jednoducho zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia intrakoronárnej aplikácie autológnych a alogénnych mezenchýmových buniek u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou (PAH-MSC trial)
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
14. 2016/14-SAV-1 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied SAV Sledovanie vplyvu ľudského mikrobiónu na indukciu a progresiu kolorektálneho karcinómu, HUMICOREC
58 553,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
15. 2016/15-SAV-2 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied SAV  Proteomická analýza apokrinného sekrétu vo vzťahu k diagnostike vybratých neurologických ochorení (APOPROT)
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
16. 2016/16-SAV-3 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied SAV Epidemiológia a prevencia ochorení pečene (HEPREV)
85 849,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
17. 2016/17-SAV-4 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied SAV Využitie blokátorov vápnikových dráh na zlepšenie výsledkov liečby pacientov so svetlobunkovým renálnym karcinómom (REKARVAP)
85 500,03
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
18. 2016/18-SAV-5 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied SAV MikroRNA profily na molekulovú diskrimináciu endometroidného a serózneho karcinómu endometria (MIR-ENDOM)
85 800,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
19. 2016/19-SAV-6 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied SAV Asociácia genetických variantov v kľúčových epigenetických regulátoroch s nádorovým ochorením prsníka (EpiGenoTYPE)
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
20. 2016/20-SAV-7 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Epigenetická toxicita nanostriebra - úloha v incidencii nádorových ochorení
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
21. 2016/21-JFUK-1 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Využitie nových metód v diagnostike a klasifikácii von Willebrandovej choroby
57 700,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
22. 2016/22-JFUK-2 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Experimentálne a translačné štúdie neuronálnych patomechanizmov zhoršovania respiračných ochorení gastroezofágovým refluxom
20 895,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
23. 2016/23-JFUK-3 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Transplantácia obličky a individualizovaná indukcia príjemcu
60 450,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
24. 2016/24-JFUK-4 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Využitie laboratórneho monitorovania účinnosti nových antagonistov ADP receptora u pacientov s diabetes mellitus a STEMI infarktom myokardu
59 550,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
25. 2016/25-JFUK-5 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Metylačné analýzy vybraných génov u nízkorizikového karcinómu proastaty indikovaných na aktívne sledovanie, MAGNR-CaP
85 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
26. 2016/26-JFUK-6 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Identifikácia markerov neurodegeneratívnych chorôb pomocou pokročilých metód magnetickej rezonancie
33 200,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
27. 2016/27-JFUK-7 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Význam individuálneho tréningu na postkomočnú symptomatiku a mozgovú konektivitu u pacientov s ľahkým mozgovým poranením
34 150,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
28. 2016/28-JFUK-8 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Výskum nemocničnej infekcie Clostridium difficile 027, VYNILCLO27
85 091,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
29. 2016/29-JFUK-9 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Využitie multifaktoriálnych OMICs analýz u pacientok s karcinómom prsníka v skríningu, diagnosticko-operačnom manažmente a predikcii terapeutickej odpovede
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
30. 2016/30-JFUK-10 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Analýzy metylovaných DNA sekvencií v plazme ako univerzálneho markera monitorovania relapsu kolorektálneho karcinómu pomocou dropletovej digitálnej PCR, DIGMETKRK
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
31. 2016/31-JFUK-11 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Liečba a prevencia alergickej astmy (ALASTMA 2)
85 660,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
32. 2016/32-JFUK-12 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Možnosti využitia miRNA v diagnostike a personalizovanej liečbe pľúcnych metastáz
73 500,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
33. 2016/33-JFUK-13 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 2-hydroxyglutarát ako nový onkomarker pri malígnych gliómoch a myeloidných leukémiách
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
34. 2016/34-JFUK-14 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Genetické a epigenetické mechanizmy patogenézy mezenchymálnych nádorov maternice
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
35. 2016/35-JFUK-15 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Nové diagnostické algoritmy pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe
83 800,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
36. 2016/36-JFUK-16 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Vývoj a inovácia biochemických metód využiteľných na kvantifikáciu amyloidu-β a protilátok proti amyloidu-β v biologických materiáloch
72 500,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
37. 2016/37-JFUK-17 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Syndróm karpálneho tunela a génový polymorfizmus SKTGEN
85 500,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
38. 2016/38-JFUK-18 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Multimetodické vyhľadávanie prognostických markerov sclerosis multiplex; MUVYP-SM
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
39. 2016/39-JFUK-19 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Proteomicko-genomická identifikácia prognosticky a prediktívne relevantných molekúl glioblastómu
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
40. 2016/40-JFUK-20 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Vypracovanie multiparametrického diagnostického algoritmu depresie, VMDAD
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
41. 2016/41-JFUK-21 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Biomonitoring karcinogénneho potenciálu arzénu u pracovníkov vybraných profesií
85 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
42. 2016/42-JFUK-22 Lekárska fakulta UK v Bratislave Identifikácia špecifických biomerkerov a možnosti ich využitia v predikcii účinnosti liečby a metastázovaní u pacientov s neuroendokrinným nádorom
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
43. 2016/43-LFUK-1 Lekárska fakulta UK v Bratislave Multirezistencia nozokomiálnych kmeňov Eschericia coli a ich mechanizmy rezistencie (MULTIECMER)
69 300,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
44. 2016/44-LFUK-2 Lekárska fakulta UK v Bratislave Charakterizácia genetickej variability a génovej expresie ERVW-1 v placentách preeklamptických žien (SYNCYTÍN)
85 990,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
45. 2016/45-LFUK-3 Lekárska fakulta UK v Bratislave Validácia markerov zápalovej odpovede a oxidačného stresu vo vrťahu ku charakteristickým abnormalitám pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc s dôrazom na ich vzťah k aktivite ochorenia. BMIOS
85 707,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
46. 2016/46-LFUK-4 Lekárska fakulta UK v Bratislave Genetická identifikácia malígnych uzlov štítnej žľazy GENOD
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
47. 2016/47-LFUK-5 Lekárska fakulta UK v Bratislave Funkčné testovanie signálnych dráh v cirkulujúcich nádorových bunkách epiteliálneho aj mezenchýmového charakteru, SPeCTRE.
85 960,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
48. 2016/48-LFUK-6 Lekárska fakulta UK v Bratislave Biologický efekt kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien etracelulárnych nukleových kyselín pri preeklampsii, ecDNA
79 715,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
49. 2016/49-LFUK-7 Lekárska fakulta UK v Bratislave Lokalizácia okultnej recidívy karcinómu prostaty pomocou PET/CT s prostatickým špecifickým antigénom (PSMA)značeným gáliom-68 (PROSPENT)
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
50. 2016/50-LFUK-8 Lekárska fakulta UK v Bratislave Vplyv statínov a ubichinolu na bioenergetiku mitochondrií trombocytov a oxiadačný stres (KVCHSTATQ)
85 992,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
51. 2016/51-LFUK-9 Lekárska fakulta UK v Bratislave Komplexná diagnostika porúch vedúcich ku kongenitálnej adrenálnej hyperplázii (vrátane raritných foriem), korelácia molekulárno-genetických, biochemických nálezov a novoredeneckého skríningu s fenotypovými prejavmi. CAHKOMPLDG
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
52. 2016/52-LFUK-10 Lekárska fakulta UK v Bratislave Regulácia prežitia buniek vnútroočného malígneho mela-nómu (perspektívne markery v diagnostike a terapii)
81 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
53. 2016/53-LFUK-11 Lekárska fakulta UK v Bratislave Osteoporóza a metabolické osteopatie u detí a mladistvých
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
54. 2016/54-LFUK-12 Lekárska fakulta UK v Bratislave Porovnanie biologických a funkčných vlastností stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníkov zdravých a onkologických pacientok /PBFSB
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
55. 2016/55-LFUK-13 Lekárska fakulta UK v Bratislave Idnetifikácia lentikulostriátových artérií počas operácií nádorov inzulárneho laloku mozgu pomocou intraoperačného navigovaného 3D-ultrazvuku
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
56. 2016/56-LFUK-14 Lekárska fakulta UK v Bratislave Sledovanie importovaných parazitov u imigrantov a monitoring invazívnych komárov /SIPIUMIK
78 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
57. 2016/57-LFUK-15 Lekárska fakulta UK v Bratislave Kraniosynostózy a nové možnosti diagnostiky a liečby
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
58. 2016/58-LFUK-16 Lekárska fakulta UK v Bratislave Včasná diagnostika metastáz detekciou lymfatickej drenáže pri karcinóme štítnej žľazy
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
59. 2016/59-LFUK-17 Lekárska fakulta UK v Bratislave Klinická korelácia antifungálnej rezistencie/KKAR
39 774,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
60. 2016/60-LFUK-18 Lekárska fakulta UK v Bratislave Extracelularna DNA ako možný induktor mikrozápalu pri obezite a metabolickom syndróme u adolescentov: prierezová štúdia - OBecDNA
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
61. 2016/61-LFUK-19 Lekárska fakulta UK v Bratislave Odhaľovanie molekulovogenetických zmien v genóme u novorodencov s abnormálnym profilom acylkarnitínov v novorodeneckom skríningu a ich dopad na biochemický fenotyp a klinickú manifestáciu - MGACNBS
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
62. 2016/62-LFUK-20 Lekárska fakulta UK v Bratislave Biomarkery endotelovej dysfunkcie a refraktérnej choroby štepu proti hostiteľovi - nástroj pre voľbu moderných liečebných postupov po transplantácii krvotvorných buniek u detí
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov
63. 2016/63-LFUK-21 Lekárska fakulta UK v Bratislave Výskum nových markerov včasného/ premotorického štádia Parkinsonovej choroby
86 000,00
0,00
16.5.2017
projekt vyradený z odborného hodnotenia, nespĺňa podmienky §3 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov