Predvedenie postupu registrácie používateľov elektronického portálu „Kategorizácia“

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) informuje držiteľov rozhodnutí o registrácii lieku, že dňa 25. 10. 2011 o 14:00 hod. sa bude v priestoroch kongresovej sály ministerstva konať prezentácia spojená s predvedením postupu registrácie používateľov elektronického portálu „Kategorizácia“.

Prezentácia je učená prioritne pre osoby, ktoré sú alebo budú oprávnené konať v mene držiteľov rozhodnutí o registrácii lieku vo veciach kategorizácie liekov a úradného určenia cien liekov (doručovanie žiadostí, námietok, iných podaní a pod.).

Maximálny počet účastníkov prezentácie je ohraničený kapacitou kongresovej sály.

Na prezentácii sa môže za jedného držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, resp. jedného splnomocneného zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku zúčastniť najviac jedna osoba.

Podrobnejšie informácie bude možné získať aj v dokumentoch zverejnených na webovom sídle ministerstva (viď dokument Proces registrácie používateľov elektronického portálu „Kategorizácia“).