Na Slovensku sme zaznamenali prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19.  Ochorenie sa dňa 6.3.2020 potvrdilo u 52-ročného muža z Bratislavského kraja.

Laboratórnu diagnostiku vykonávali v Národnom referenčnom centre pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Klinickú vzorku ešte zašleme na konfirmáciu na laboratórne vyšetrenie do Virologického inštitútu na Charité univerzitu medicíny v Berlíne. K dnešnému dňu bolo  celkovo laboratórne vyšetrených 306 vzoriek s negatívnym výsledkom a jedna s pozitívnym. Ďalšie klinické vzorky v NRC pre chrípku priebežne vyšetrujeme.
 
„Osoba s potvrdeným ochorením COVID-19 je hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava v izolovanej miestnosti. Pacient má ľahší priebeh ochorenia a nepociťuje vážne zdravotné komplikácie. Situáciu máme pod kontrolou a boli sme na ňu pripravení vo všetkých smeroch. Zdravotnícky personál poskytuje pacientovi potrebnú zdravotnú starostlivosť a robíme všetko preto, aby sme zabránili akémukoľvek ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. S dôrazom na maximálnu ochranu ľudí sú prijímané prísne protiepidemické opatrenia. Aktuálne prebieha chrípková sezóna a nie každý kašeľ či horúčka musí signalizovať ochorenie na COVID-19. Uisťujem verejnosť, že nie je dôvod na paniku a preto, prosím, zachovajme rozvahu, skutočne nie je nutné robiť si mesačné zásoby potravín,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini, poverený vedením Ministerstva zdravotníctva SR.
 
Muž s COVID-19 sa nezdržoval v zahraničí, ide o sekundárny prenos ochorenia. Žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa pred niekoľkými týždňami zdržovala v oblasti s výskytom nového koronavírusu. Všetky potrebné protiepidemické opatrenia aktuálne zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave a spolu s Univerzitnou nemocnicou Bratislava postupujú v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky. Odborní pracovníci RÚVZ so sídlom v Bratislave zisťujú epidemiologickú anamnézu, dohľadávajú osoby, s ktorými prišiel muž z Bratislavského kraja do kontaktu a zabezpečujú ďalšie potrebné preventívne opatrenia. Možno očakávať, že z okolia osoby s potvrdeným prípadom sa môže objaviť ďalší výskyt ochorenia.
 
„Zároveň vzhľadom na súčasné možnosti cestovania ľudí medzi krajinami je možné, že sa na Slovensku, i napriek prijímaným protiepidemickým opatreniam v mieste súčasného ohniska nákazy, objaví ďalší zános ochorenia COVID-19 zo zahraničia na naše územie.  Zároveň vzhľadom na súčasnú celosvetovú migráciu ľudí a spôsob prenosu infekcie (kvapôčková infekcia, vzdušná cesta) je rizikové každé cestovanie do zasiahnutých oblastí. Preto treba zvážiť nevyhnutnosť cestovania,“  povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, alebo ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili a objavili sa u vás príznaky podobné ochoreniu COVID-19, teda kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hlavy a únava, ide s veľkou pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či prechladnutie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie,“ uviedol premiér Pellegrini.

Predseda vlády SR informoval, že s aktuálnou platnosťou je zavedený zákaz návštev v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Ľuďom odporučil, aby zvážili účasť na hromadných podujatiach.  Upozornil, že všetci občania SR s registrovanou SIM kartou obdržia v krátkom časovom horizonte SMS správu s preventívnymi opatreniami, ktoré znižujú riziko nákazy novým koronavírusom.
 
Dôležité informácie pre občanov
 
Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí medzi ne aj ochorenie COVID-19:

• umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
• očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
• vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
• dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
 ak ste chorý, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby,
• doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
• v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
• nosenie ochranného rúška a respirátora má význam jedine u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
 
Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:

• kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
• ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
• v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
• ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní
 
Laboratórnu diagnostiku rozširujeme aj na ďalšie 2 regionálne úrady

Laboratórna diagnostika nového koronavírusu sa v NRC pre chrípku vykonáva na Slovensku od 03.02.2020. Rezort zdravotníctva na pokyn predsedu vlády SR uvoľnil finančné prostriedky pre ÚVZ SR na nákup ďalšieho laboratórneho prístrojového vybavenia s cieľom zlepšiť možnosti laboratórnej diagnostiky vírusových a mikrobiálnych ochorení.
 
„Obstarávaná vysokošpecializovaná prístrojová technika dopĺňa už existujúcu prístrojovú techniku, čo zabezpečí, že sa zlepšia možnosti laboratórnej diagnostiky nielen pre nový koronavírus, ale aj pre široké spektrum vírusových aj mikrobiálnych ochorení,“ povedala vedúca Odboru lekárskej mikrobiológie ÚVZ SR Mgr. Edita Staroňová.
 
Vysokošpecializovaná prístrojová technika sa už nachádza v priestoroch ÚVZ SR. Odborní pracovníci v laboratóriách aktuálne prechádzajú podrobnými školeniami.

„Z dôvodu pribúdajúceho počtu vzoriek a z dôvodu zabezpečenia lepšej dostupnosti laboratórnej diagnostiky aktuálne pracujeme na zavedení laboratórnej diagnostiky nového koronavírusu aj na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, “ dodal hlavný hygienik SR Ján Mikas.
 
Doteraz prijaté opatrenia v súvislosti s COVID-19:

• Zriadil sa krízový štáb pod vedením Ministerstva vnútra SR a s účasťou hlavného hygienika SR, predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva financií SR. Krízový štáb bude môcť v prípade potreby vyhlásiť núdzový stav
• Od 28.02.2020 sa z preventívnych dôvodov meria teplota cestujúcim na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade. Zároveň zostáva v platnosti vypĺňanie dotazníkov na palube lietadla. Práve tie budú slúžiť orgánom na ochranu zdravia na spätné dohľadanie osôb v prípade, že sa potvrdí, že na palube konkrétneho letu bola osoba s potvrdeným ochorením.
• Policajti na hraničných priechodoch kontrolovali cez víkend (29.02 – 01.03. 2020) vozidlá. Cestujúci dostávali informačné letáky z dielne ÚVZ SR s odporúčaniami pre osoby prichádzajúce z oblastí výskytu ochorenia COVID-19. Kontroly sú naplánované aj na nasledujúci víkend.
• Štát spustil a aktuálne prebieha informačná kampaň v súvislosti s COVID-19 vo verejnoprávnej televízii a rozhlase, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR na dennej báze komunikujú všetky dôležité informácie prostredníctvom sociálnych sietí a domovských webových portálov
• Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo vnútra SR zaslalo slovenským občanom v zahraničí (v oblastiach s výskytom COVID-19) SMS správu s praktickými odporúčaniami a informáciami o účinnej prevencii
• Štát rieši problematiku nákupu a  navýšenie počtu OOPP a dezinfekčných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach, v prípade väčšej nákazy dokáže reprofilizovať 7700 lôžok
• Zdravotnícke zariadenia budú pri zlom manažmente pacienta pokutované
• Ministerstvo obrany SR má vypracovaný projekt na izolované mestečko v Lešti – s kapacitou 2500 osôb
• Boli vykonané cvičenia vo vybraných nemocniciach s infektologickými pracoviskami, cvičenia na vybraných hraničných priechodoch a cvičenie na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave
• Bolo vydané a zaslané usmernenie hlavného hygienika SR všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR a kľúčovým rezortom s cieľom informovať zdravotnícke zariadenia o správnom manažmente pacienta v súvislosti s COVID-19, vrátane postupu na diagnostiku ochorenia a návodu na odber biologického materiálu. Usmernenie prechádza podľa potreby aktualizáciami.
• Bolo vydané a zaslané usmernenie k zasielaniu vzoriek biologického materiálu od pacienta podozrivého z COVID-19 regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR s cieľom informovať lekárov územne príslušného infektologického pracoviska o uvedených metodických pokynoch
• Na Úrade verejného zdravotníctva a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR sa zriadili telefonické infolinky 24/7 a e-mailová adresa na otázky verejnosti
• Vydalo sa 5 druhov informačných letákov v súvislosti s COVID-19
 
Rezort zdravotníctva nezanedbáva informovanosť občanov v súvislosti s ochorením COVID-19, v spolupráci s ÚVZ SR zriadil nepretržité call centrum vo všetkých regiónoch Slovenska. Odborníci na 9 telefonických linkách s nepretržitou činnosťou poskytujú verejnosti všetky potrebné informácie:
 
• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk
 
Uisťujeme verejnosť, že  MZ SR a ÚVZ SR epidemiologickú situáciu podrobne sledujú a priebežne informujú kľúčové rezorty, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a odbornú i laickú verejnosť. Epidemiologickú situáciu vyhodnocujeme na dennej báze a v prípade potreby sme pripravení operatívne pristúpiť k ďalším potrebným preventívnym opatreniam.