Dátum aktualizácie: 30.4.2024 11:13h aktualizované všetky zverejnené súbory (Nový formát!) 
Dátum aktualizácie: 20.5.2024 15:04h Zoznam liekov, Abecedný zoznam liekov, Zoznam IO – Produkty. (Nový formát!)
Dátum aktualizácie: 20.5.2024 15:05h Časť B (Predchádzajúci formát!)
Dátum aktualizácie: 30.5.2024 10:54h Zoznam liekov, Abecedný zoznam liekov, IO – Kódy, Zoznam IO, Zoznam IO – Produkty. (Nový formát!)
Dátum aktualizácie: 30.5.2024 10:56h Časť B, Časť C. (Predchádzajúci formát!)
Dátum aktualizácie: 31.5.2024 10:54h Zoznam liekov. (Nový formát!)
Dátum aktualizácie: 7.6.2024 12:52h Zoznam liekov, Abecedný zoznam liekov, IO – Kódy, Zoznam IO, Zoznam IO – Produkty. (Nový formát!)
Dátum aktualizácie: 7.6.2024 12:53h Indikačné obmedzenia (Predchádzajúci formát!)
Dátum aktualizácie: 10.6.2024 11:07h Abecedný zoznam liekov. (Nový formát!)


Kompletný materiál k zoznamu liekov .zipKompletný materiál k zoznamu liekov


Zoznam liekov.xlsxZoznam liekov (Nový formát!)

Abecedný zoznam liekov.xlsxAbecedný zoznam liekov (Nový formát!)

Indikačné obmedzenia – Kódy.xlsxIndikačné obmedzenia – Kódy (Nový formát!)

Zoznam indikačných obmedzení.xlsxZoznam indikačných obmedzení (Nový formát!)

Zoznam indikačných obmedzení – Produkty.xlsxZoznam indikačných obmedzení – Produkty (Nový formát!)


Časť B: Indikačné obmedzenia.docxČasť B: Indikačné obmedzenia (Predchádzajúci formát!)

Časť C: Vysvetlivky.xlsxČasť C: Vysvetlivky (Predchádzajúci formát!)

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem.xlsxČasť D: Zoznam skratiek liekových foriem (Predchádzajúci formát!)

Časť E: Kódy ATC skupín.xlsxČasť E: Kódy ATC skupín (Predchádzajúci formát!)

Časť F: Štáty výrobcov.xlsxČasť F: Štáty výrobcov (Predchádzajúci formát!)

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov.xlsxČasť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov (Predchádzajúci formát!)

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov.docxČasť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov (Predchádzajúci formát!)

Časť J: Zoznam úhradových skupín.xlsxČasť J: Zoznam úhradových skupín (Predchádzajúci formát!)​​​​​

 

Ministerstvo si dovoľuje informovať o zmenách, ktoré sa týkajú zápisu kódu indikačného obmedzenia pri predpise lieku, pre ktorý je kód indikačného obmedzenia určený.

(Odôvodnenie: služba erecept V5 nepodporovala legislatívnu povinnosť zápisu indikačného obmedzenia. K dnešnému dňu sú v praxi vystavené preskripčné záznamy s príznakom „REPETATUR“ bez uvedenia kódu indikačného obmedzenia. Z uvedeného dôvodu vznikla potreba usmernenia implementácie používania kódu indikačného obmedzenia pri predpise a výdaji receptu tak, aby nebola obmedzená dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dotknutú skupinu obyvateľstva.)


Definovanie požiadaviek pri vystavení predpisu a následnom výdaji predmetu preskripcie v súvislosti s legislatívnou povinnosťou uvádzania príznaku pre osobitne určenú maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne, ak liek má byť použitý v indikácii osobitne vymedzenej v indikačnom obmedzení, pre ktorú je osobitná maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne určená - kód indikačného obmedzenia.

Pojmy:
Preskripčný záznam – lekársky predpis vytvorený prostredníctvom ezdravia

Lekársky predpis - lekársky predpis v listinnej podobe

Kód indikačného obmedzenia – príznak pre určenú maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne, ak liek má byť použitý v indikácii osobitne vymedzenej v indikačnom obmedzení, pre ktorú je osobitná maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne určená.


 1. PREDPIS
  Všetky preskripčné záznamy, vrátane preskripčného záznamu s príznakom „REPETATUR“ a lekárske predpisy, ktorých predmetom preskripcie je humánny liek/liečivo s povinnosťou (TRUE) uvádzania kódu indikačného obmedzenia (kód IO) v zozname kategorizovaných liekov (ZKL) musia obsahovať kód IO uvedeného v ZKL. Od 15. mája 2024 nie je umožnené vystavenie preskripčného záznamu bez uvedenia príslušného kódu IO.

 1. VÝDAJ
  1. Ak sa v zozname kategorizovaných liekov v časti „A“, stĺpci „C“ alebo v časti „I“ v stĺpci „E“ nachádzajú písmena Z, W alebo Y môže byť liek uhrádzaný alebo čiastočne uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia len za podmienky, že je na lekárskom predpise, alebo v preskripčnom zázname, vrátane preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ uvedený kód IO, ktorý sa nachádza pri danom lieku v ZKL.

   V prípade, že lekársky predpis, alebo preskripčný záznam neobsahujú kód IO je farmaceut oprávnený informovať pacienta o skutočnosti, že predložený doklad neobsahuje všetky potrebné náležitosti v súlade s aktuálne platnou legislatívou a tak nemôže byť uhrádzaný alebo čiastočne uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia a odporúčať pacientovi návrat k predpisujúcemu lekárovi.


   Z/W/Y

   Z - Zmluva o podmienkach úhrady lieku (MEA)
   W - Kombinácia s naviazaním na MEA
   Y - Nové perorálne antikoagulancia (NOAK)  2. Ak sa v zozname kategorizovaných liekov pri humánnom lieku/liečive v časti „A“ stĺpci „X“ alebo v časti „I“ stĺpci „AO“ nachádza povinnosť vyznačenia IO „TRUE“ a pri uvedenom produkte nie je uvedené označenie Z/W alebo Y a kód IO nebude v týchto prípadoch vyznačený, nebude umožnené vytvorenie preskripčného záznamu (viď bod 1.).

   Ak sa v zozname kategorizovaných liekov pri humánnom lieku/liečive v časti „A“ stĺpci „X“ alebo v časti „I“ stĺpci „AO“ nachádza povinnosť vyznačenia IO „TRUE“ a pri uvedenom produkte nie je uvedené označenie Z/W alebo Y a IO nie je v lekárskom predpise/ preskripčnom zázname s poznámkou „REPETATUR“ vyznačené, informačný systém zdravotnej poisťovne upozorní farmaceuta pred uložením dispenzačného záznamu, že vytvorený dispenzačný záznam neobsahuje všetky náležitosti vyplývajúce z platnej legislatívy; osoba oprávnená vydávať lieky je v takomto prípade oprávnená rozhodnúť o vydaní humánneho lieku podľa § 120 ods. 3 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z., vytvoriť dispenzačný záznam s vynúteným zápisom. Takýto dispenzačný záznam musí byť na základe rozhodnutia farmaceuta zapísaný do ezdravia.


Uvedené „Usmernenie“ je platné do 31.8.2024 (vrátane). Po uvedenom dátume bude vymáhané uvedenie kódu indikačného obmedzenia pri všetkých liekoch s uvedením TRUE v zozname kategorizovaných liekov.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​