Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s hlavnými odborníkmi za jednotlivé oblasti onkológie pripravilo Národný onkologický program (NOP). Tento dnes prezentovalo formou workshopu, na ktorom sa  zúčastnili aj pacientske organizácie.
 
NOP predstavuje  strategický plán, ktorý  zahŕňa opatrenia na zníženie výskytu a úmrtnosti na nádorové ochorenia, ako aj  na zlepšenie  kvality života  pacientov. „Vzhľadom na to, že nádorové ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí  na Slovensku, ťažiskový dôraz je kladený  na  prevenciu, včasné odhalenie ochorenia, diagnostiku, skorú a optimálnu liečbu, podpornú starostlivosť, sledovanie po liečbe, ako aj paliatívnu  starostlivosť,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Prijatie a postupná realizácia NOP je zárukou toho, že SR bude mať ucelený systém pre preventívne programy, kontrolu chorobnosti a úmrtnosti na onkologické ochorenia.
 
Ťažiskovou úlohou MZ SR je spustenie národných skríningových programov pre nádorové ochorenia krčku maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka. Ide o optimálnu formu čo najskoršej diagnostiky, ktorá prispeje k účinnej liečbe. V septembri sa začne komunikačná kampaň skríningového programu, ktorá bude zameraná na zvýšenie informovanosti občanov. Na komunikačnej kampani budú spolupracovať zdravotné poisťovne s pacientskymi organizáciami. Samotný skríning bude spustený v januári 2019. Prvé v poradí budú skríningy hrubého čreva a krčka maternice, následne sa spustí aj skríning rakoviny prsníka. „Výskyt onkologických ochorení celosvetovo neustále stúpa. Pozitívne však je, a dokazuje to aj moja lekárska prax, že väčšiu časť nádorov sme schopní diagnostikovať v skorých štádiách. Stále však máme aj lokálne pokročilé alebo metastatické štádiá, ktorým môžeme predísť práve skríningom,“ povedal štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik.
 
Koordináciu skríningových programov zastreší Národný onkologický inštitút (NOI), ktorý bude klinicko-výskumnou a vzdelávacou platformou. Začne fungovať už od júla a  jeho úlohou bude aj analýza výsledkov skríningu, postupne bude realizovať a odborne garantovať napĺňanie NOP. MZ SR počíta aj so zavedením ďalších skríningov nádorových ochorení, ústnej dutiny, obličiek, pľúc a pankreasu. Primárnym cieľom je zlepšenie dostupnosti a kvality diagnostických vyšetrení.
 
Sieť onkologických pracovísk  je  kľúčovým predpokladom  komplexného manažmentu  pacientov, každé špecializované ústavné onkologické zariadenie by malo poskytovať starostlivosť  cca pre milión obyvateľov. Predpokladáme, že do  roku 2020 sa  vytvorí táto nová  sieť  akreditovaných zariadení a posilní sa  dlhodobá starostlivosť,  vrátane  paliatívnej a domácej.
 
Súčasťou onkologickej starostlivosti musí byť aj rozšírenie výskumu, ktorý je základnou podmienkou pre rozvoj onkologickej starostlivosti, a to tak základný ako aj aplikovaný výskum. S cieľom zabezpečiť dostatok medicínskych špecialistov bude MZ SR iniciovať rozšírenie rezidentského programu pre klinickú onkológiu, pediatrickú hematológiu a onkológiu.
 
MZ SR intenzívne pracuje aj na tvorbe štandardných diagnostiko-terapeutických postupov. Pri onkológii je nevyhnutnosťou spolupráca s inými medicínskymi odbormi.
 
NOP na obdobie 2018-2020:
 
1. Prevencia: podpora zdravého správania a menej škodlivého prostredia, aby sa znížilo riziko vzniku nádorových ochorení v populácii SR.
 
2. Skríning: podpora výhod a dostupnosti prostredníctvom zvýšeného pokrytia vhodnými skríningovými testami, s cieľom zabezpečiť včasnú a účinnú diagnostiku bezpríznakového ochorenia.
 
3. Diagnostika a liečba: úlohou je zaviesť dostupné a osvedčené diagnostické a liečebné postupy. Podnietiť účasť vhodných pacientov na klinických skúšaniach.
 
4. Sledovanie po liečbe, následná a dlhodobá starostlivosť: zabezpečiť služby a zdroje potrebné na podporu nepretržitého fyzického, duševného a sociálneho zdravia, v kontexte holistického prístupu k jedincovi pri zohľadnení rastúceho počtu obyvateľov s nádorovým ochorením.
 
5. Prierezovosť: podporiť integráciu, inklúziu a odbornú prípravu pacientskych koordinátorov, interdisciplinárnych a zdravotníckych pracovníkov v komunite. Zvýšiť informovanosť o prevencii.
 
6. Výskum a inovácie: podporiť onkologický výskum a zlepšenie dostupnosti klinických štúdií, aj prostredníctvom tvorby verejných politík založených na dôkazoch (tzv. EBP – evidence-brief policy) a národnom politickom dialógu za účasti medzinárodných expertov (ako je SZO, EuroHealthNet, OECD a pod.) s hodnotením súčasných programov a prípravou nových akčných plánov a NOP s dlhodobým strategickým plánom.
Ministerstvo zdravotníctva predstavilo Národný onkologický programMinisterstvo zdravotníctva predstavilo Národný onkologický program