V záujme stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti na Slovensku a zachovania fungovania pohotovostných služieb pre deti minister zdravotníctva Michal Palkovič podpísal vyhlášku týkajúcu sa úpravy pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, ktorá vstúpi do platnosti od 1. októbra. 

Ministerstvo zdravotníctva dlhodobo upozorňovalo na kritickú situáciu s pediatrami a hroziace problémy s ambulantnou pohotovostnou službou. Cieľom vyhlášky je v súčasnom kritickom stave nastaviť efektívnu alokáciu personálnych kapacít ako jedno z opatrení na udržanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti. Pripravili sme viaceré návrhy na stabilizáciu situácie s pediatrami a na APS či urgentoch s detailnými mechanizmami a postupmi, ako to bude v praxi fungovať. Niektoré opatrenia sme už realizovali, iné si vyžadujú legislatívne zmeny, pre ktoré sa, bohužiaľ, nepodarilo získať podporu v súčasnom parlamente,“  uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič. 

Cieľom presunu pevných bodov APS je koncentrácia lekárov do funkčných tímov a zároveň priblížiť ich k nemocniciam, aby boli zabezpečené aj laboratórne vyšetrenia, či zobrazovacie metódy. Pevné body sa približujú k nemocniciam, vďaka čomu bude zabezpečená nadväznosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti v prípade potreby. 

Prijatiu zmien predchádzala analýza situácie, z ktorej vyplynulo, že tretina všetkých APS je prevádzkovaná maximálne 10 lekármi. Zároveň poukázala na oblasti, kde je možné pevné body presunúť tak, aby bola nielen zachovaná, ale, práve naopak, zlepšená dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Cieľom je, aby v pevných bodoch slúžilo minimálne 15 lekárov. 

Bez prijatia týchto stabilizačných opatrení je ohrozená aj udržateľnosť dostupnosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast. 

Podľa vyhlášky sa bude postupne v troch fázach upravovať sieť detských pohotovostí z pôvodných 61 na 40 do konca roku 2024. Od 1. októbra 2023 dôjde k vypusteniu šiestich pevných bodov APS, ktoré sú už v súčasnosti bez prevádzkovateľa, nakoľko nikto neprejavil záujem o ich prevádzkovanie. Ďalších desať bodov APS pre deti má byť vypustených od júla 2024 a tretia fáza, ktorá sa má týkať piatich bodov APS, je naplánovaná od novembra 2024.

Slovensko dlhodobo zápasí s nedostatkom primárnych pediatrov. Tento segment bol niekoľko dekád na okraji záujmu, bez prijatia potrebných stabilizačných opatrení. Rezort preto pripravil zmeny, ktorých cieľom je udržanie pediatrických ambulancií, ako aj ambulancií APS pre deti, vzhľadom na nedostatok pediatrov a ich vekovú štruktúru. Priemerný vek pediatrov je momentálne 59 rokov. Nedostatok primárnych pediatrov sa v posledných dvoch rokoch výrazne prehĺbil. Práve títo lekári, ktorých polovica je v dôchodkovom veku, cez deň slúžia v ambulanciách a popoludní nastupujú do ambulancií pohotovostných služieb, čo predstavuje neúmerné zaťaženie. 

Ministerstvo zdravotníctva opakovane rokovalo aj so zástupcami sektora a pripravilo viaceré opatrenia, ktoré si však vyžadovali legislatívne zmeny schválené poslancami NR SR, čo sa nepodarilo presadiť, nakoľko poslanci neotvorili parlamentnú schôdzu. Ide napríklad o: 
- zefektívnenie dostupnosti ordinačných hodín ambulantnej zdravotnej starostlivosti: normatív 35 hodín týždenne by mal byť napĺňaný päť dní v týždni, 
- skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí do 20. hodiny,
- zvýšenie poplatkov na APS z pôvodných 2 € na 5 € a na ÚPS z pôvodných 10 € na 25 €,
- povinnosť samosprávneho kraja dbať pri potvrdení ordinačných hodín na to, aby všeobecná ambulantná starostlivosť bola poskytovaná 5 pracovných dní v týždni. 

Rezort zdravotníctva pripravil reformné systémové opatrenia do roku 2030 na stabilizáciu ambulantného systému. Ich zavádzanie do praxe prebieha postupne. Okrem presunu pevných bodov ambulantných pohotovostí pristúpilo ministerstvo, napríklad, k:

- navýšeniu paušálu pre prevádzkovateľov ambulantných pohotovostí o 35%,
- zníženiu byrokratickej záťaže zrušením vydávania niektorých potvrdení pediatrami, napríklad pred táborom, lyžiarskym výcvikom a pod. (návrh je aktuálne v pripomienkovom konaní),
- znovuotvoreniu rezidentského štúdia pre pediatrov (od októbra sa bude môcť zaradiť až 53 mladých lekárov). 

V súvislosti s pohotovostnou službou pre deti boli spustené aj podporné aktivity, ako aplikácia Všeobecnej zdravotnej poisťovne s lekárom na telefóne, mobilná aplikácia Národného ústavu detských chorôb, ktorá začne naplno fungovať od 1. októbra 2023 či projekt Spoločnosti primárnej pediatrie a Pediatri deťom o.z. – www.pediatridetom.sk, ktoré pomôžu rodičom zorientovať sa pri zdravotných problémoch svojich detí, kedy sa obrátiť na lekára, či vyhľadať pohotovosť alebo urgent a podobne.