NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov
prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku

Oznámenie

o výbere záujemcov o uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok neziskovej organizácie

V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR a ústavu zverejňujeme nasledujúce Oznámenie o výbere záujemcov o uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nižšie uvedený nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok neziskovej organizácie:

I. IDENTIFIKČNÉ ÚDAJE ÚSTAVU

Názov:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:
Web

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
36 16 79 08
20 20 02 88 24
SK 20 20 02 88 24
054 47 88 664
sekretariatriaditela@nsp-bardejov.sk
www.nsp-bardejov.sk

II. PREDMET NÁJMU

2.1 Predmetom nájmu je dočasne prebytočný prioritný nehnuteľný majetok, vo vlastníctve nemocnice nachádzajúci sa v katastrálnom území Bardejov, okres Bardejov, obec Bardejov, zapísaný v KN na LV 6425, vedenom katastrálnym odborom na Okresnom úrade v Bardejove, a to:

- Predmetom prenájmu budú priestory patológie, v budove so súp.č. 511..., na prízemí, 2 miestností, spolu o výmere 32. m2

2.2 Prenajaté priestory je možné užívať výlučne na dohodnutý účel poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore patológia.

III. PRIMERANÉ NÁJOMNÉ

3.1 Primerané nájomné za priestory (ďalej len „nájomné“) je minimálne 60,00 EUR /m2/ rok.

3.2 Doba nájmu je určená na dobu určitú – 5 rokov

IV. OBHLIADKA PREDMETU NÁJMU

4.1 Obhliadka predmetu nájmu je umožnená v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 hod. po predchádzajúcej dohode.

V. PREDLOŽENIE PONUKY

5.1 Záujemca predloží ponuku (vyplnená Príloha č. 1 tohto oznámenia) v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke, na ktorej čitateľne uvedie
    a. svoj názov a adresu pre doručenie listových zásielok,
    b. názov a adresu sídla nemocnice (uvedenú v bode I. ),,
    c. označenie „ PRENÁJOM PRIESTOROV - NEOTVÁRAŤ “.

5.2 Ponuku je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode I. poštou alebo osobne najneskôr do 30.09.2022 avšak najmenej 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.

5.3 Ponuky doručené na adresu prenajímateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú a ostávajú ako súčasť dokumentácie.

VI. VYHODNOTENIE PONUKY

6.1 Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 15.10.2022 o 10.00 hod. na adrese prenajímateľa. Prenajímateľ si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk.

6.2 Záujemca (fyzická alebo právnická osoba), ktorý predložil ponuku, ktorá obsahuje ponúkané nájomné nižšie ako primerané nájomné, nebude hodnotená.

6.3 Ponuku bude vyhodnocovať správna rada neziskovej organizácie založenej štátom na verejnom otvorení obálok s ponukami.

6.4 Každému záujemcovi prenajímateľ zašle oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky do piatich pracovných dní od vyhodnotenia; víťazovi súťaže prenajímateľ zašle oznámenie o prijatí ponuky, ostatným záujemcom prenajímateľ oznámi dôvod neprijatia ponuky.

6.5 Prenajímateľ môže uzatvoriť nájomnú zmluvu až po vyhodnotení ponúk záujemcov, ak najmenej jeden záujemca ponúkne aspoň primeranú cenu za prenájom. Prenajímateľ uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za prenájom – nájomné.

6.6 Ak žiaden záujemca neponúkne aspoň primeranú cenu za prenájom – nájomné, prenajímateľ bude súťaž opakovať.

VII. PRIJATIE PONUKY

7.1 Prenajímateľ uzavrie nájomnú zmluvu so záujemcom najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky.

7.2 Podľa Zákona nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok možno dať do nájmu najmenej za nájomné, za aké sa v danom čase a mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti.
Nájomca bude môcť nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou. Nájomca nebude môcť prenechať nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca prenechá nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, bude taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom prioritnom majetku prenechanom do nájmu môže nájomca vykonať len prenajímateľom určenom rozsahu. Nájomca nebude môcť požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku, len ak zmeny vykonal na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa a predchádzajúceho písomného záväzku uhradiť náklady spojené so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku. NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov nie je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve zmluvnú pokutu v svoj neprospech.

7.3 Ak úspešný záujemca nepristúpi k podpisu nájomnej zmluvy, prenajímateľ môže začať rokovať o návrhu nájomnej zmluvy s ďalším záujemcom, ktorého ponúknutá cena za prenájom bola vyhodnotená ako druhá najvyššia, nie však nižšia ako primeraná cena. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, takýto postup môže prenajímateľ opakovať aj s ďalšími záujemcami.

 

 

V Bardejove, 24.08.2022

.....................................................
MUDr. Marián Petko, MPH
riaditeľ