Vážení používatelia elektronického portálu Kategorizácia, dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť obnovenia platného certifikátu na stránke http://kategorizacia.mzsr.sk/Reissue/. V prípade, že máte záujem o obnovenie certifikátu, postupujte podľa príručky.
Týmto Vás zároveň žiadame o kontrolu platnosti Vašich splnomocnení.