Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Formulár pre registráciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je dostupný na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Registrácia je možná pre nasledovné skupiny osôb:

1) Poistenci zdravotných poisťovní v SR

- identifikátor vo formulári na prihlásenie: rodné číslo / bezvýznamové identifikačné číslo
- preukazujú sa pred očkovaním: preukaz poistenca
- úhradu za očkovanie realizuje: príslušná zdravotná poisťovňa

pozn.: očkovanie je k dispozícii aj osobe zverejnenej v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne

2) Osoby s registrovaným pobytovým formulárom v zdravotnej poisťovni v SR

- identifikátor vo formulári na prihlásenie: rodné číslo / bezvýznamové identifikačné číslo
- preukazujú sa pred očkovaním: preukaz poistenca (vydaný slovenskou zdravotnou poisťovňou) s označením „EU“
- úhradu za očkovanie realizuje: príslušná zdravotná poisťovňa

3) Osoby bez zdravotného poistenia s nárokom na úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti (osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou, osoby zaradené v programe MV SR na ochranu obetí)

- identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo identifikačného dokladu
- preukazujú sa pred očkovaním: špeciálny preukaz VšZP
- úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

rozšírenie skupín od 15. 4. 2021

4) Občania SR bez verejného zdravotného poistenia

- identifikátor vo formulári na prihlásenie: rodné číslo
- preukazujú sa pred očkovaním: občiansky preukaz SR alebo cestovný pas SR
- úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

5) Osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré sú študentmi VŠ v SR a zároveň sú v pracovnoprávnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

- identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo povolenia na pobyt / číslo ISIC / číslo cestovného dokladu
- preukazujú sa pred očkovaním: potvrdenie o návšteve VŠ a pracovná zmluva s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v SR
- úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

rozšírenie skupín od 14. 6. 2021

6) Osoby bez verejného zdravotného poistenia s udeleným pobytom (tolerovaný, registrovaný, prechodný, dlhodobý alebo trvalý pobyt) na území SR

- identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo povolenia na pobyt alebo číslo preukazu diplomata a člena personálu diplomatickej misie v SR
- preukazujú sa pred očkovaním: doklad (preukaz) o povolení pobytu v SR alebo preukaz diplomata a člena personálu diplomatickej misie v SR
- úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

7) Osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré sú študentmi VŠ v SR v dennej forme štúdia z iného členského štátu EU a EHP

- identifikátor vo formulári na prihlásenie: identifikátor z Európskeho preukazu zdravotného poistenia
- preukazujú sa pred očkovaním: potvrdenie o návšteve VŠ v SR a Európsky preukaz zdravotného poistenia
- úhradu za očkovanie realizuje: zdravotná poisťovňa

8) Osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré sú žiakmi základnej školy v SR alebo strednej školy v SR z iného členského štátu EU a EHP

- identifikátor vo formulári na prihlásenie: identifikátor z Európskeho preukazu zdravotného poistenia
- preukazujú sa pred očkovaním: potvrdenie o návšteve školy v SR a Európsky preukaz zdravotného poistenia
- úhradu za očkovanie realizuje: zdravotná poisťovňa

9) Žiadatelia o azyl v SR, o ktorých žiadosti doposiaľ nebolo rozhodnuté

- identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo preukazu žiadateľa o udelenie azylu
- preukazujú sa pred očkovaním: preukaz žiadateľa o udelenie azylu
- úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

rozšírenie skupín od 7. 3. 2022

10) Žiadatelia o poskytnutie dočasného útočiska v SR, o ktorých žiadosti doposiaľ nebolo rozhodnuté

- identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo preukazu žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska
- preukazujú sa pred očkovaním: preukaz žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska
- úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

11) Osoby bez verejného zdravotného poistenia s bydliskom na území Ukrajiny, zdržiavajúce sa v SR

- identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo ukrajinského identifikačného dokladu
- preukazujú sa pred očkovaním: ukrajinský identifikačný doklad
- úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri fakturácii nákladov za skupiny, uvedené v bodoch 3 až 6 a 9 až 11 (fakturácia na VšZP) predkladá ako prílohu k faktúre zoznam osôb, ktorým bolo očkovanie poskytnuté. Zoznam sa predkladá osobitne za každú skupinu. Pri skupine 11 je potrebné priložiť aj kópiu identifikačného dokladu.