Záchranná zdravotná služba Bratislava bude mať od 1. júla nového riaditeľa. Súčasného riaditeľa Ing. PhDr. Michala Kováčika, ktorý sa vzdal funkcie, nahradí Ing. Filip Kubran až do obsadenia miesta úspešným uchádzačom z výberového konania, najviac na šesť mesiacov. Na Ministerstvo zdravotníctva SR bol 14. júna doručený list, ktorým sa súčasný riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, vzdal funkcie. Na základe zriaďovacej listiny bol odvolaný ku dňu 30. júna 2022.
 
Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb  sa s účinnosťou od 1. júla 2022 mení kolektívny (trojosobový) štatutárny orgán – rada riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ na jednoosobový štatutárny orgán. V nadväznosti na uvedené a v zmysle platnej legislatívy boli odvolaní dňom 30. júna 2022:
a) doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. z funkcie člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb,
b) Ing. Veronika Tulejová, MBA z funkcie člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb,
c) MUDr. Mgr. Daniela Kňaze Doležalová z funkcie člena štatutárneho orgánu – medicínskeho riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb
 
Do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Národného ústavu reumatických chorôb bol ministrom zdravotníctva SR vymenovaný MUDr. Milan Derco. Vymenovaný je na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie na 6 mesiacov.