Informácia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k problematike zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty

V súvislosti s prijatím novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zmenou sadzby DPH účinnou od 1. januára 2011 zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako pomôcku (informatívne materiály) zoznamy zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v duálnej podobe (19 % / 20 %). Dôvodom je skutočnosť, že kategorizácie museli byť v oboch prípadoch vypracované pri zohľadnení základnej sadzby DPH v aktuálne platnej výške, až následne boli vykonané prepočty oboch kategorizácií pri dodržaní vyššie uvedených zásad.

V rámci premietania zmeny základnej sadzby DPH do zoznamov zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ministerstvo dôsledne prihliadalo na skutočnosť, že zvýšenie konečnej ceny príslušných produktov by malo byť primeraným spôsobom rozdelené medzi výšku úhrady zdravotnej poisťovne a výšku doplatku pacienta.

Zmena sadzby DPH nebude mať vplyv na Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (uplatňuje sa výhradne znížená sadzba DPH vo výške 10 % zo základu dane).

Kompletný materiál

Dietetika.zip

Vlastný materiál

vlastnymat.rtf

Časť A: Zoznam dietetických potravín - DPH 19 %

cast_A_zoznam_DP_DPH_19perc.xls

Časť A: Zoznam dietetických potravín - DPH 20 %

cast_A_zoznam_DP_DPH_20perc.xls

Časť B: Indikačné obmedzenia

cast_B_IO_DP.rtf

Časť C: Množstvové limity

cast_C_limity.rtf

Časť D: Vysvetlivkycast_D_vysvetlivky.rtf
Časť E: Odbornosti lekárov

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

Časť F: Skratky výrobcovcast_F_skratky_vyrobcov.rtf
Časť G: Skratky štátov

cast_G_skratky_statov.rtf

Časť H: Abecedný zoznam dietetických potravín - DPH 19 %

cast_H_abc_zoznam_DP_DPH_19perc.xls

Časť H: Abecedný zoznam dietetických potravín - DPH 20 %

cast_H_abc_zoznam_DP_DPH_20perc.xls