Výstavba novej nemocnice v Bratislave prešla z prípravnej do realizačnej fázy. Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská dnes (11. júna 2014) predstaví  na rokovaní vlády Návrh Štúdie uskutočniteľnosti investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave. Ide o ďalší krok v rámci jednotlivých etáp, o ktorých bude ministerstvo zdravotníctva postupne informovať.
 
Vzhľadom na zachovanie dôvernosti výsledkov finančných analýz v štúdii je materiál v stave utajenia. Zverejnenie podrobných finančných údajov by znevýhodnilo štát v procese verejného obstarávania najmä vo vzťahu k budúcim záujemcom o koncesiu ponúkanú štátom. Predmetná štúdia môže ovplyvniť samotnú prípravu ponúk týchto záujemcov.
 
Riešenie, ktoré priniesla štúdia uskutočniteľnosti, spĺňa všetky požiadavky MZ SR. Ide predovšetkým o dosiahnutie vyššej produktivity, pri dodržiavaní princípov kvality a flexibility, aby služby v nemocnici reagovali na demografický vývoj a epidemiologickú situáciu. 
 
Nová nemocnica bude poskytovať zdravotnú starostlivosť, zameria sa aj na oblasť  vzdelávania a výskumu. Navrhnutý finančný model nepredpokladá dodatočné verejné prostriedky (okrem štandardného financovania z verejného zdravotného poistenia). Zároveň rešpektuje požiadavku ministerstva financií nepožadovať vládnu záruku. Projekt poukazuje aj na prípadné riziká a spôsoby ich minimalizácie.
 
Po schválení štúdie vládou SR bude nasledovať  príprava a výber koncesionára ako partnera štátu pri výstavbe a prevádzke novej nemocnice. Predpokladaný termín  výstavby sa plánuje na začiatku roka 2016 a ukončenie sa predpokladá koncom roka 2017.  
 
Rozvoj poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničnej oblasti zaznamenal  v posledných rokoch vývojový skok. Prispelo k tomu najmä postupné zavádzanie nových  špecializovaných diagnostických a liečebných postupov, komplexná elektronizácia nemocníc a zlepšenie procesného riadenia. Tieto skutočnosti ovplyvňujú aj  zmenu nazerania na samotnú organizáciu starostlivosti o pacienta, tendenciou je efektívnejšie využívanie finančne náročnej akútnej infraštruktúry (operačné sály, ARO, JIS, diagnostická technika), zavedenie bezpapierového procesného riadenia, lepšia spolupráca s poskytovateľmi následnej zdravotnej starostlivosti a tým pádom aj vyššia produktivita samotných nemocníc. Nemocnice na Slovensku v tomto kontexte dosahujú pomerne nízku úroveň produktivity, čo spôsobuje najmä ich zastaraná infraštruktúra (priemerný vek nemocničných budov na úrovni 42 rokov) a nevyhovujúce logistické usporiadanie. „Investície do rekonštrukcie existujúcich budov a následné zvyšovanie produktivity sú už takmer vyčerpané, preto je potrebné priniesť koncept postupnej výstavby nových moderných nemocníc,“ zdôvodňuje potrebu výstavby novej nemocnice ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská Ministerstvo zdravotníctva pracuje aj s relevantnými číslami  a odhadom investičných potrieb lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Na základe použitia benchmarkov OECD krajín v oblasti počtu hospitalizácií, priemernej obložnosti, či priemernej dĺžky hospitalizácie, bola identifikovaná potreba približne 14- tis.  akútnych lôžok na Slovensku. Na základe požadovaného počtu na štvorcový meter pre jedno lôžko a cenu za výstavbu jedného štvorcového metra a životnosti nemocnice na úrovni 35 rokov, bola stanovená celková investičná potreba v dnešných cenách na úroveň 3,94 miliardy eur, čo predstavuje ročnú priemernú investíciu vo výške 112,6 mil. eur. „Musíme naozaj pomenovať reálny stav nemocníc na Slovensku, ako aj to, že sú skutočne  staré a roky sa do nich neinvestovalo,“ doplnil riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Ivan Poprocký.
 
Ministerstvo zdravotníctva pripravilo ako úvodný projekt výstavbu novej nemocnice v Bratislave, nakoľko v tomto regióne je najväčší problém s infraštruktúrou a nie je ani možné použiť štrukturálne fondy EÚ.