Oznámenie o výbere záujemcu o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prebytočný prioritný nehnuteľný majetok

V súlade s § 100b ods. 9 a 14 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciá ch v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa uverejňuje toto Oznámenie o výbere záujemcu o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prebytočný prioritný nehnuteľný majetok neziskovej organizácie.

1. Identifikačné údaje neziskovej or ganizácie

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Email:
Web:

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce
Ing. Vladimír Lesník, MPH riaditeľ
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
35581 000
2021818392
SK 2021818392
056/6818 100
sekretariat@pnmi.sk
www.pnmi.sk

2. Identifikácia prebytočného prioritného majetku

2.1 Prebytočným prioritným majetkom je pozemok o výmere 46055 m2 na parcele č. 1556/1 katastrálneho územia Stráňany, obec Michalovce, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie na liste vlastníctva č. 5266 katastra nehnuteľností. Uvedená nehnuteľnosť prechodne neslúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Napriek jej klasifikácii ako zastavaná plocha a nádvorie je väčšia časť pozemku o výmere 37552,20 m2 poľnohospodárskou pôdou.

3. Spôsob zamýšľaného nakladania

3.1 Nezisková organizácia ponúka záujemcom uvedený pozemok o výmere 37552,20 m2 do nájmu.

3.2 Nájomca môže prenajatý pozemok využívať výlučne na poľnohospodársku výrobu pestovanie plodín.

3.3 Nájomca nesmie prenechať prenajatý nehnuteľný prioritný majetok do ďalšieho nájmu, podnájmu alebo výpožičky.

4. Nájomné a dĺžka nájmu

4.1 Nájomné dohodnuté v nájomnej zmluve musí byť najmenej v sume, za akú sa v tomto čase a mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Záujemca je v ponuke povinný uviesť aspoň túto obvyklú cenu.

4.2 Nájom sa dojednáva na dobu určitú 5 rokov.

5. Predloženie ponuky

5.1 Záujemca predkladá ponuku písomne, vloženú v zalepenej, nepriehľadnej obálke, na ktorej uvedie:
    - názov a sídlo neziskovej organizácie (podľa bodu 1.)
    - názov a sídlo záujemcu
    - označenie „Ponuka na prenájom pozemku - poľnohospodárskej pôdy - neotvárať!”

5.2 V ponuke záujemca uvedie svoje identifikačné údaje (názov, sídlo, štatutárny zástupca, IČO) a cenovú ponuku v štruktúre:
    - cena za prenájom za 1 m2 pozemku na 1 rok
    - cena za prenájom za celkovú plochu 37552,20 m2 na 1 rok.
Ponuku podpíše osoba oprávnená konať za záujemcu.

5.3 Záujemca doručí ponuku prostredníctvom pošty na adresu neziskovej organizácie uvedenú v bode 1 alebo osobne na sekretariát neziskovej organizácie.

5.4 Lehota na predkladanie ponúk je 15.03.2023 do 16:00.

6. Hodnotiace kritérium

6.1 Jediným kritériom pre úspešnosť záujemcu o uzavretie nájomnej zmluvy je najvyššia cena.

7. Vyhodnotenie ponúk

7.1 Verejné otváranie obálok sa uskutoční dňa 28.03.2023 o 11:00 hod. v priestoroch neziskovej organizácie na adrese uvedenej v bode 1 v rámci zasadnutia správnej rady organizácie. Nezisková organizácia si vyhradzuje právo zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk, o čom budú záujemcovia v dostatočnom časovom predstihu informovaní.

7.2 Bezprostredne po verejnom otvorení obálok nasleduje vyhodnotenie ponúk. Ponuky vyhodnocuje správna rada neziskovej organizácie.

7.3 Nezisková organizácia zašle záujemcom oznámenie o prijatí alebo neprijatí ponuky do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.

 

Ing. Vladimír Lesník, MPH
riaditeľ