Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“):

Referenčná skupina obsahuje lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov, ktoré
a) obsahujú rovnaké liečivo,
b) majú rovnakú cestu podania,
c) majú rovnakú alebo porovnateľnú liekovú formu a
d) obsahujú rovnaké množstvo liečiva v jednej dávke lieku, majú rovnakú koncentráciu liečiva alebo rovnaké množstvo liečiva v balení lieku; prihliada sa na charakter liečiva a liekovej formy.

Na účel určovania referenčných skupín vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky rozdelenie liekových foriem, ktoré možno považovať za porovnateľné podľa § 6 ods. 3 zákona (ďalej len „rozdelenie“).

Rozdelenie bude slúžiť na nasledovné účely:

1)  Podávanie a posudzovanie žiadostí (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí alebo nepatrí do referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov).

2)  Určovanie nových referenčných skupín a zmena (prehodnotenie) existujúcich referenčných skupín zaradených v zozname kategorizovaných liekov.

- Rozdelenie má informatívny charakter, pričom má slúžiť ako metodická pomôcka pri rozhodovaní týkajúcom sa určovania referenčných skupín.

- V špecifických situáciách sa za rozhodujúce považuje individuálne posúdenie.

- Rozdelenie môže byť v prípade potreby priebežne upravované a dopĺňané.

- Pri rozhodovaní o tu neuvedených liekových formách sa primerane prihliada na aktuálne rozdelenie.

Číslo Skratka Názov
1add bal Kúpeľové aditívum
2aer nao Nosová roztoková aerodisperzia
aer nas Nosová aerodisperzia
aer orn Orálna a nosová roztoková aerodisperzia
aer nau Nosová suspenzná aerodisperzia
3aer ora Orálna aerodisperzia
aer orn Orálna a nosová roztoková aerodisperzia
sol slg Sublingválny roztok
aer slg Sublingválna aerodisperzia
4cps Kapsula
cps dur Tvrdá kapsula
cps end Tvrdá gastrorezistentná kapsula
cps mol Mäkká kapsula
tbl sol Rozpustná tableta
tbl bucBukálna tableta
tbl mnd Žuvacia tableta
tbl mcp Žuvacia/dispergovateľná tableta
tblTableta
tbl obd Obalená tableta
tbl eff Šumivá tableta
tbl oro Orodispergovateľná tableta
tbl dsp Dispergovateľná tableta
tbl ent Gastrorezistentná tableta
tbl fle Filmom obalená gastrorezistentná tableta
tbl flm Filmom obalená tableta
cps ent Gastrorezistentná kapsula
5cps mdd Tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním
cps mod Kapsula s riadeným uvoľňovaním
cps pld Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním
tbl flp Filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním
tbl fmo Filmom obalená tableta s riadeným uvoľňovaním
tbl mod Tableta s riadeným uvoľňovaním
gra mdf Granulát s riadeným uvoľňovaním
gra plg Granulát s predĺženým uvoľňovaním
tbl plg Tableta s predĺženým uvoľňovaním
tbl retTableta s oneskoreným uvoľňovaním
cps plg Kapsula s predĺženým uvoľňovaním
6cps vag Vaginálna kapsula
tbl vag Vaginálna tableta
glo vag Vaginálna guľôčka
7crm vag Vaginálny krém
gel vag Vaginálny gél
ung vag Vaginálna masť
8sol vag Vaginálny roztok
9emp med Liečivá náplasť
10emp tdm Transdermálna náplasť
11gel der Gél
crmKrém
ungMasť
ung der Dermálna masť
lot derLotio
pst der Dermálna pasta
12plq der Prášok a rozpúšťadlo na dermálny roztok
lot derLotio
aer deoDermálna roztoková aerodisperzia
sus der Dermálna suspenzia
liq der Dermálna kvapalina
emu der Dermálna emulzia
sol der Dermálny roztok
13plv ads Dermálny zásyp
14plv sir Prášok na sirup
plv sus Prášok na prípravu suspenzie
plu por Prášok na perorálnu suspenziu
sus por Perorálna suspenzia
graGranulát
plv por Perorálny prášok
lyo por Perorálny lyofilizát
con por Koncentrát na perorálny roztok
sol por Perorálny roztok
sirSirup
gra sir Granulát na sirup
plo por Prášok na perorálny roztok
gro por Granulát na perorálny roztok
gru por Granulát na perorálnu suspenziu
gte por Perorálne emulzné kvapky
gto por Perorálne roztokové kvapky
gtt por Perorálne kvapky
gra eff Šumivý granulát
15gra psp Granulát na perorálnu suspenziu s predĺženým uvoľňovaním
16impImplantát
17int oph Očná instilácia, kolýrium
int opo Očná roztoková instilácia
int opuOčná suspenzná instilácia
int optUšná/očná roztoková instilácia
18ung oph Očná masť
gel oph Očný gél
19int plg Očná instilácia s predĺženým účinkom
20int oto Ušná instilácia
int optUšná/očná roztoková instilácia
21kit radSúprava pre rádiofarmakum
22lig imp Impregnovaný obväz
23lumLiečivý lak na nechty
24lyo ijo Lyofilizát na injekčný roztok
emu ifj Infúzna a injekčná emulzia
cif fol Koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok
con ijf Koncentrát na injekčný/infúzny roztok
con inf Infúzny koncentrát
plv ifo Prášok na infúzny roztok
plv iio Prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok
plv ino Prášok na injekčný roztok
plv inu Prášok na injekčnú suspenziu
plv iol Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
plv iou Prášok na injekčný roztok/injekčnú suspenziu
plv iud Prášok a disperzné prostredie na injekčnú disperziu
plv iul Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu
sus inj Injekčná suspenzia
plv fol Prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok
plu igf Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním
plu inu Prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu
sol ijf Injekčný a infúzny roztok
sol inf Infúzny roztok
sol injInjekčný roztok
sol ira Injekčný roztok naplnený v pere
sol iru Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke
plc ifo Prášok na infúzny koncentrát
plo ijf Prášok na injekčný a infúzny roztok
plo jof Prášok na injekčný alebo infúzny roztok
25plv gtt Prášok na prípravu kvapiek
26plv gtv Prášok a rozpúšťadlo na tkanivové lepidlo
27plv icd Inhalačný prášok v tvrdej kapsule
plv inh Inhalačný prášok
28sol rec Rektálny roztok
plv reu Prášok na rektálnu suspenziu
tbl reu Tableta na rektálnu suspenziu
sus rec Rektálna suspenzia
29ung rec Rektálna masť
30supČapík
31plv siv Prášok a rozpúšťadlo na intravezikálne použitie
32sol inh Inhalačný roztok v tlakovom obale
sus inh Inhalačná suspenzia v tlakovom obale
33sol neb Roztok na rozprašovanie
sus neb Suspenzia na rozprašovanie
34tbl slg Sublingválna tableta
35int nasNosová instilácia
36shpŠampón
37sus pre Perorálna/rektálna suspenzia