1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len ministerstvo) a ich poskytovanie zamestnancami ministerstva sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení ďalších predpisov (ďalej len zákon) a opatrením ministra zdravotníctva SR (ďalej len opatrenie).

2. Text zákona a opatrenia je prístupný na internete na adrese http://www.health.gov.sk.

3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v opatrení.

 4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese: Ministerstvo zdravotníctva SR komunikačný odbor Limbová 2 837 52 Bratislava 37

5. Žiadosť sa podáva: - písomne prostredníctvom pošty, - písomne osobným podaním v podateľni ministerstva (viď vyššie uvedená adresa), - telefonicky v pracovnom čase na číslo 02/59373114, - faxom na čísle 02/54777983 - elektronickou poštou na adrese: office@health.gov.sk - ústne.

6. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese: Ministerstvo zdravotníctva Kancelária ministra Limbová 2 837 52 Bratislava 37

8. Rozklad musí obsahovať: meno a adresu žiadateľa, z čoho je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ domáha, podpis žiadateľa. Ak rozklad tieto údaje neobsahuje, ministerstvo rozklad odloží.

 9. Rozklad je tiež možné podať prostredníctvom formulára Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie. Tento formulár je k dispozícii v priestoroch vestibulu budovy ministerstva alebo na internetovej adrese ministerstva www.health.gov.sk.

10. O rozklade rozhoduje minister zdravotníctva SR.