Uchádzač

Projekt

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

univ. doc. PhDr. Michal Valach, PhD., MBA, MPH

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

Uchádzač_11

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

Uchádzač_21

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

Uchádzač_31

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu
1Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa v súvislosti s predmetným výberovým konaním.