Memorandum o spolupráci pri zabezpečení a zavedení klasifikačného systému (DRG) na Slovensku 17. marca 2011 slávnostne podpísali minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ján Gajdoš, prezidentka Asociácie fakultných nemocníc SR Iveta Marinová, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Peter Ottinger, generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. Marian Faktor, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera, a. s. Martin Šimun a generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Union, a. s. Roman Podolák.

 

Signatári verejne deklarovali spoluprácu pri prijímaní a plnení opatrení smerujúcich k vytvoreniu podmienok pre zavedenie systému DRG na Slovensku a taktiež pri jeho propagácii a podpore.

 

Som naozaj hrdý, že môžem byť súčasťou významného míľnika v slovenskom zdravotníctve. To, po čom dlhé roky volajú nemocnice, zdravotné poisťovne a vlastne všetci účastníci systému verejného zdravotného poistenia, začína mať prvýkrát v histórii Slovenska reálne základy,“ uviedol pri príležitosti podpísania memoranda minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

 

Cieľom systému DRG je zaviesť transparentnosť a spravodlivosť do odmeňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä nemocníc, k čomu sa zaviazala vláda SR aj vo svojom  programovom vyhlásení na roky 2010-2014.

 

DRG systém ako spôsob úhrady poskytovanej zdravotnej starostlivosti dnes využívajú všetky krajiny Európskej únie, takisto ho využívajú aj USA a Austrália. Je to momentálne najobjektívnejšia a najkomplexnejšia platobná metóda pre lôžkovú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol ďalej minister. Súčasne vyjadril spokojnosť, že sa podarilo pre tento projekt zjednotiť všetkých účastníkov systému a zdôraznil, že participácia všetkých je nevyhnutným predpokladom úspešnej realizácie.

 

Úloha implementovať tento systém na Slovensku bola zverená Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad má vybudovať Centrum pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, ktoré bude základňou pre zavedenie DRG systému.

 

Hoci úrad je úlohou oficiálne poverený novelou zákona až od 1. apríla 2011, práce pokračujú už od októbra minulého roku, keď úrad ustanovil pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov MZ SR, úradu, zdravotných poisťovní a prizvaných expertov. Výsledkom jej práce je stratégia implementácie DRG, časový harmonogram, ale aj možnosti financovania projektu, pretože úrad vo svojom rozpočte nemal na tento projekt vyčlenené osobitné finančné prostriedky,“ uviedol predseda úradu Ján Gajdoš. Projekt je zatiaľ financovaný zo zdrojov úradu, pričom do budúcnosti sa počíta s možnosťou využiť prostriedky z eurofondov, príp. zo štátneho rozpočtu.

 

Cieľom je implementovať zahraničný klasifikačný štandard a začať DRG systém na Slovensku v 1. štvrťroku 2013. „Treba povedať, že tento horizont je, vzhľadom na zložitosť systému DRG, viac ako ambiciózny. V iných krajinách bolo zavádzanie klasifikačného systému záležitosťou štyroch a viac rokov, preto je z časového hľadiska pre Slovensko najlepším riešením celý systém kúpiť a implementovať ho ako hotový produkt. Vytvoriť vlastný DRG systém by nám trvalo roky,“  vysvetlil ďalej minister.

 

Úrad v súčasnosti komunikuje so zahraničnými inštitúciami o technických a organizačných podmienkach jednotlivých DRG systémov a súčasne pracuje na kritériách pre výber systému pre Slovensko. Následne, po konzultácii s Úradom pre verejné obstarávanie rozhodne o spôsobe obstarávania DRG ako špecifického predmetu. Dôležitou súčasťou bude aj zosúladenie pripraveného slovenského katalógu výkonov so systémom DRG.

 

 „Ako už bolo povedané, najdôležitejšou podmienkou realizácie projektu DRG je súčinnosť  všetkých subjektov - MZ SR, úradu, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalších odborníkov. Práve o spoluprácu všetkých sa bude úrad pri  plnení tejto náročnej, ale zároveň z pohľadu zdravotníctva veľmi potrebnej zmeny uchádzať, “ dodal na záver predseda úradu.

 

 

Čo je DRG?   Diagnosis Related Groups – skupiny príbuzných diagnóz

 

Systém v nemocniciach dnes: platba za ukončenú hospitalizáciu, ktorá nezohľadňuje medicínsku a ekonomickú náročnosť (oprávnené náklady), rizikovosť pacienta, komplikácie či pridružené choroby, ani dĺžku hospitalizácie.

 

DRG systém je klasifikačný systém, ktorý umožní zatriediť prípady hospitalizácií podľa diagnóz a vykonaných výkonov do skupín s podobným medicínskym priebehom a ekonomickými nákladmi.

 

Výhody zavedenia DRG:

1) meranie produkcie a kvality nemocnice ako základ pre úhradu zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotnej poisťovne,

2) spravodlivé a transparentné odmeňovanie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,

3) porovnávanie poskytovateľov – z hľadiska efektivity a kvality, ako aj porovnanie s ostatnými krajinami.

 

Hlavným kritériom pre zaradenie do DRG skupín je diagnóza chorého. Zaradenie viacerých prípadov do jednej skupiny má dve základné kritériá: podobný spôsob liečby a podobné náklady na liečbu, pričom sú dôležité aj ďalšie údaje: hlavná diagnóza, vedľajšie diagnózy, komplikácie, dĺžka hospitalizácie, vek a pohlavie pacienta  a pod.

 

Podstatným parametrom každej DRG skupiny je relatívna váha, ktorú bude určovať úrad. Tá bude pre diagnózy v danej skupine rovnaká, pričom váhu jednotlivých prípadov môže ovplyvniť medicínska zložitosť (pridružené diagnózy, komplikácie).

 

Relatívna váha je pomerné číslo popisujúce mieru obvyklej spotreby finančných zdrojov (nákladov) na zdravotnú starostlivosť poskytnutú pacientom danej DRG skupiny. Relatívne váhy sa obvykle stanovujú pre určité časové obdobie z reálnych dát (nákladov na prípady hospitalizácie) predchádzajúcich období.

 

Váha sa vynásobí finančnou sadzbou a výsledkom bude cena za jednotlivý prípad.

 

TEXT MEMORANDA: