Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov vydaný k 1.10.2015 je rozšírený o špeciálne zdravotnícke materiály pre Intervenčnú rádiológiu.

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov na základe zákona 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia podľa § 44 ods. 4 zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle vždy k prvému dňu kalendárneho štvrťroka.

Dodávateľ špeciálnych zdravotníckych materiálov uvedie na faktúre poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti kód MZ SR, ktorý bol pridelený zdravotníckej pomôcke v procese kategorizácie na základe žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky, ktorú podal ministerstvu výrobca zdravotníckej pomôcky podľa § 45 zákona 363/2011 Z.z.

Kód MZ SR začína písmenom X a nasleduje päťčíslie napr. X02921. Povinnosť uvádzať na faktúre aj kód pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv zostáva zachovaná. Ostatné náležitosti sa uvádzajú na faktúre doteraz obvyklým spôsobom.