​ V rámci programu predsedníctva Slovenskej republiky vo V4 sa v  dňoch 29. - 30. októbra 2014 v Bratislave stretli zástupcovia ministerstiev zdravotníctva krajín Vyšehradskej skupiny (V4) +Rakúska, Chorvátska a Slovinska. Ťažiskovými témami rokovania bolo fungovanie zdravotných systémov v zúčastnených krajinách (primárna zdravotná starostlivosť, obnova zdravotníckej infraštruktúry), európske zdravotnícke trendy v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a výskumom (štrukturálne fondy v rokoch 2014 až 2020, spolupráca a rozvoj v oblasti medicínskeho výskumu a vedy), ako aj európske ciele v oblasti zdravotníctva (nariadenia v oblasti zdravotníckych pomôcok, ceny inovatívnych liečiv, reexport liečiv, cezhraničné zdravotné ohrozenia, ebola, cezhraničná zdravotná starostlivosť).

V rámci témy „fungovanie zdravotných systémov“ Slovensko prezentovalo Rezidentský program ako riešenie problémov všeobecného lekárstva. Na Slovensku je vyše 2- tis. ambulancií všeobecného lekárstva, priemerný vek lekárov dosiahol 55 rokov a  medici nemajú záujem o tento odbor. Cieľom programu je zvýšiť záujem o tento odbor, ktorý bude aj finančne atraktívnejší najmä z dôvodu rozširovania kompetencií všeobecných lekárov. Výsledkom má byť aj zníženie vekového priemeru lekárov a zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte. Prvých takmer 140 mladých lekárov sa zapojilo do programu v akademickom roku 2014/2015.
Ďalšou témou bola obnova zdravotníckej infraštruktúry – budovanie nových nemocníc. Zámerom MZ SR je projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Bola vypracovaná štúdia, podľa ktorej najvhodnejším spôsobom realizácie by bol PPP variant. Nová nemocnica s 880 lôžkami by mala dosahovať západoeurópsku úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti, vyššiu efektívnosť a kvalitu, pričom sa zameria aj na vzdelávanie a výskum. Potenciálni investori majú o novú nemocnicu mimoriadny záujem, predkvalifikačné diskusie predbehli aj očakávania MZ SR.

Ďalšou nosnou témou stretnutia boli „európske zdravotnícke trendy v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a výskumom“. Aj napriek tomu, že pozícia MZ SR pri vyjednávaniach o podpore zdravotníctva zo štrukturálnych fondov v r. 2014-2020 nebola priaznivá, po rokovaniach s EK došlo k pozitívnej zmene. Zástupcovia  ministerstva predstavili EK reformu integrovanej zdravotnej starostlivosti a výsledkom je vyčlenenie 280 mil. eur na projekty integrovaných zdravotných centier a nemocníc.
Účastníci stretnutia sa venovali aj medicínskemu výskumu a vede. Jednou z možností zlepšenia situácie je aj vedecká certifikácia koncových zariadení (univerzitné nemocnice a vysoko špecializované ústavy), čím sa docieli vznik vlastnej výskumnej základne. Vzhľadom na podobný historický vývoj v krajinách V4 a podobné problémy, je vhodné v rámci V4 rozvinúť spoluprácu v oblasti medicínskeho výskumu a vedy (spoločná bio-banka, systém na zber a výmenu veľkokapacitných obrazových dát na rýchlu diagnostiku, či spoločné biomedicínske výskumné tímy).

Prezentácie v treťom paneli sa sústredili na európske ciele v oblasti zdravotníctva. V oblasti  zdravotníckych pomôcok (ZP) Rada EÚ navrhuje sprísniť požiadavky na notifikované osoby a na posudzovanie zhody pred ich uvedením na trh, ako aj sprísniť dohľad nad trhom ZP. Otázne ostáva obnovovanie ZP aj internetový predaj. Slovensko podporuje obnovovanie, ak sa určia postupy posudzovania zhody pre obnovené ZP a zodpovednosť prevezme subjekt, ktorý ZP obnovil. Internetový predaj by sa mal týkať iba  vybraných druhov menej rizikových ZP oprávnenými subjektmi (výdajňami ZP). Ďalšou témou bol návrh transparenčnej smernice, ktorá má harmonizovať postupy členských štátov pri schvaľovaní cien liekov a určovaní úhrady z verejného zdravotného poistenia. Účastníci sa dotkli aj reexportu liekov. V SR je cena lieku nižšia ako vo väčšine členských štátov, čo je dôsledok tzv. referencovania, pri ktorom sa schvaľuje cena ako priemer z troch najnižších cien lieku v krajinách EÚ. SR ako prvá krajina v EÚ prijala legislatívu  na zabránenie reexportu liekov. Rezonovala aj  aktuálna téma eboly. Predstavitelia rezortov prezentovali stav pripravenosti v ich krajinách a diskutovalo sa aj o možnostiach spolupráce v prípade šírenia vírusu.
Delegácie jednotlivých krajín viedli: ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (Slovenská republika), minister zdravotníctva Svatopluk Nemeček (ČR), zástupca štátneho tajomníka pre politiku zdravia Atilla Beneda(Maďarsko), štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Igor Radziewicz-Winnicki (Poľsko), generálny riaditeľ pre systém zdravotníctva a plánovanie na ministerstve zdravotníctva Clemens Martin Auer (Rakúsko), poradca ministra zdravotníctva Dragan Korolija-Marinić (Chorvátsko), generálna riaditeľka Odboru pre investície a verejné obstarávanie ministerstva zdravotníctva Vlasta Kovačič Mežek (Slovinsko).

Vedúci delegácií  na stretnutí ministrov zdravotníctva  krajín V4 +