Ako postupovať, keď žena požiada o utajený pôrod?
Postup pri vedení osobitnej zdravotnej dokumentácie (pôrodná kniha, operačná kniha, dokumentácia počas hospitalizácie v gravidite) ženy, ktorá požiadala o utajenie gravidity a pôrodu, vrátane vedenia takéhoto pôrodu cisárskym rezom sa uvádza v § 11 ods. 10, § 19 ods. 4 a 5 zákona a v § 23 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Podľa § 11 ods. 10 zákona žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu osobných údajov. Následne podľa § 19 ods. 4 zákona v prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10), sa vedie osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tehotenstvom a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy, nevyhnutné na zistenie anamnézy a údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až i). Osobné údaje nevyhnutné na jej identifikáciu sa vedú oddelene od osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou podľa § 11 ods. 10. Osobitná zdravotná dokumentácia sa o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok. Podľa § 19 ods. 5 zákona, poskytovateľ je povinný osobitnú zdravotnú dokumentáciu vrátane osobných údajov nevyhnutných na identifikáciu viesť oddelene od zdravotnej dokumentácie ostatných osôb. Na osobitnú zdravotnú dokumentáciu sa nevzťahuje § 24 ods. 4 a § 25. Potom podľa § 23 ods. 5 zákona osobitnú zdravotnú dokumentáciu (§ 19 ods. 4) je poskytovateľ povinný po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu odovzdať bez zbytočného odkladu na ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. p)] , ak žena v tejto lehote písomne neodvolala svoju žiadosť o utajenie svojej osoby. Vedenie zdravotnej dokumentácie narodeného dieťaťa pri hospitalizácii, prípadne pitvy zomrelého novorodenca je súčasťou osobitnej zdravotnej dokumentácie pri utajenom pôrode a postup sa určuje v už citovaných paragrafoch zákona.

Ako postupovať pri ochrane osobných údajov poistenca?
Podľa § 44 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), pri ochrane osobných údajov v zdravotníckych informačných systémoch postupujú ich prevádzkovatelia podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zoznam osobných údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdravotníckych informačných systémov oprávnení získavať a spracúvať, účel ich spracúvania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb, sa uvádza v prílohe č. 2. Prevádzkovatelia zdravotníckych informačných systémov sú oprávnení získavať a spracúvať osobné údaje uvedené v zozname v zmysle citovaného zákona, ale nie ako povinnosť v každom prípade. V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje. Aplikácia zákona a konkrétny spôsob vykazovania údajov na vstupných formulároch pre citované štatistické zisťovania sa špecifikuje v metodických pokynoch na vypĺňanie príslušných vstupných formulárov, ktoré vydáva prevádzkovateľ informačných systémov v súčinnosti s vecne príslušným útvarom zdravotnej starostlivosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Uhrádzanie utajeného pôrodu
Zdravotná starostlivosť súvisiaca s ťarchavosťou a pôrodom dieťaťa, ktorého matka požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom sa uhrádza zdravotnou poisťovnou, ktorej je rodička klientkou (tzv. spárovanie údajov je možné napr. na základe čísla preukazu a údaji, o ktorú zdravotnú poisťovňu ide). Povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s výkonom zdravotnej starostlivosti a ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá podľa § 49 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

Inou možnosťou je aktívna spolupráca s príslušnou zdravotnou poisťovňou v zmysle Odborného usmernenia MZ SR o spracovaní a vykazovaní výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na magnetickom nosiči, ktoré bolo zverejnené pod č. 66 vo Vestníku MZ SR, čiastka 35 -46, r.2005.

Jednou z možnosti je však i informovaný súhlas, ktorý podpisuje rodička v súvislosti s utajeným pôrodom, že príslušné zdravotné zariadenie môže vykazovať pre zdravotnú poisťovňu odvedené výkony pod kódom napr. čísla preukazu zdravotnej poisťovne. Povinnosti, ktoré sú uložené zdravotníckemu pracovníkovi oznamovať týmto nie sú dotknuté, pretože ten, komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.

Vždy je však potrebná úzka spolupráca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou.