Kategorizačná komisia pre liečivá sa na svojom zasadnutí zaoberala výškou úhrady za štandardnú dávku liečiva (ďalej len „ŠDL“) v nasledovných ATC skupinách: A05BA Lieky na ochorenie pečene p.o. fosfolipidy – lieky 24938 ESSENTIALE FORTE N, 56735 ESSENTIALE FORTE N, A05BA03 Silymarín p.o. – lieky LAGOSA, FLAVOBION a LEGALON, A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz, s aro do 10000 FI – lieky 26526 KREON a 26525 KREON a A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. – lieky PANZYNORM FORTE-N, PANGROL, PANZYTRAT, KREON, COMBIZYM COMPOSITUM. V tejto súvislosti komisia rozhodla vyzvať výrobcov uvedených liekov, aby predložili na ministerstvo EBM štúdie pre lieky obsahujúce uvedené liečivá. V tejto súvislosti komisia poverila Mgr. Gajdošovú zabezpečiť vypracovanie oznamu, ktorým vyzve spoločnosti na predloženie EBM štúdií a farmako-ekonomického rozboru u všetkých liekov patriacich pod uvedené ATC skupiny s účinnosťou od 1.4.2011.

Kategorizačná komisia pre liečivá sa na svojom zasadnutí zaoberala podnetom doc. MUDr. Martina Huorku, CSc., predsedu odbornej pracovnej skupiny pre lieky pre tráviaci systém a metabolizmus – A, ktorý žiadal rozšíriť znenie indikačného obmedzenia pre liek MUTAFLOR o Crohnovu chorobu a chronickú obstipaciu. Komisia v tejto súvislosti rozhodla požiadať pracovnú skupinu pre farmakoekonomiku o vypracovanie farmako-ekonomického posudku. Súčasne komisia poverila Mgr. Gajdošovú zabezpečiť vyžiadanie uvedeného posudku s účinnosťou od 1.4.2011.

 

 

Uverejnenie zápisnic zo zasadnutia Kategorizačnej komisie pre liečiva z 20. - 24. 9. 2010 ku kategorizácii k k 1.1.2011