Od 1. januára viaceré skupiny pacientov nebudú doplácať za lieky v lekárni ani cent. Odpustenie doplatkov pre dôchodcov, ZŤP a ďalšie zákonom vymenované skupiny bude závisieť od výšky príjmu pacienta. Nárok na odpustenie doplatku má pacient s príjmom nižším ako 680 eur za mesiac. Doplatok bude pacientovi odpustený priamo v lekárni pri výdaji liekov.

Nulové doplatky sa týkajú liekov s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov. U porovnateľných liekov s vyšším doplatkom bude doplatok znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy.

Uvedené sa týka týchto skupín pacientov:

  • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

  • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

  • poberateľov invalidného dôchodku,

  • poberateľov invalidného výsluhového dôchodku,

  • invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,

  • poberateľov starobného dôchodku,

  • poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, v ktorom je nárok na starobný dôchodok,

  • poberateľov dôchodku z iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska,

  • pacientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok,

  • poberateľom predčasného starobného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.

Nárok na odpustenie doplatku ostáva naďalej zachovaný pre pacientov s príjmom vyšším ako 680 euro na mesiac. Zdravotná poisťovňa naďalej vráti pacientom doplatky, ktoré prevyšujú limit spoluúčasti po skončení kalendárneho štvrťroka na ich účet.

Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k tejto zmene s cieľom zvýšiť dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín aj pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Pacient sa o svojich možnostiach môže poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom.