podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“)

vyhlasuje výberové konanie

na vydanie povolenia na prevádzkovanie 75 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 61 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast :

Pevné body pre ambulancie pevnej
ambulantnej pohotovostnej služby
pre dospelých
Pevné body pre ambulancie pevnej
ambulantnej pohotovostnej služby
pre deti a dorast

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Štiavnica

Bardejov

Bardejov

Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II., Bratislava III.,
Bratislava IV., Bratislava V. a pre okres Senec

Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II. a Bratislava III.

Brezno

Bratislava pre okresy Bratislava IV. a Bratislava V.

Čadca

Brezno

Dolný Kubín

Bytča

Dubnica nad Váhom

Čadca

Dunajská Streda

Detva

Galanta

Dolný Kubín

Humenné

Dunajská Streda

Kežmarok

Galanta

Komárno

Gelnica

Košice pre okresy Košice I., Košice II., Košice III. a Košice IV.

Hlohovec

Košice okolie pre okresy Košice okolie

Humenné

Kráľovský Chlmec

Ilava

Levice

Kežmarok

Levoča

Komárno

Liptovský Mikuláš

Košice pre okresy Košice I., Košice II., Košice III. a Košice IV.

Lučenec

Košice okolie pre okresy Košice okolie

Malacky

Kráľovský Chlmec

Martin

Krupina

Medzilaborce

Kysucké Nové Mesto

Michalovce

Levice

Moldava nad Bodvou

Levoča

Myjava

Liptovský Mikuláš

Námestovo

Lučenec

Nitra

Malacky

Nové Mesto nad Váhom

Martin

Nové Zámky

Medzilaborce

Partizánske

Michalovce

Pezinok

Myjava

Piešťany

Námestovo

Poprad

Nitra

Považská Bystrica

Nové Mesto nad Váhom

Prešov

Nové Zámky

Prievidza

Partizánske

Púchov

Pezinok

Revúca

Piešťany

Rimavská Sobota

Poltár

Rožňava

Poprad

Ružomberok

Považská Bystrica

Sabinov

Prešov

Senica

Prievidza

Skalica

Púchov

Snina

Revúca

Spišská Nová Ves

Rimavská Sobota

Stará Ľubovňa

Rožňava

Svidník

Ružomberok

Šaľa

Sabinov

Topoľčany

Senec

Trebišov

Senica

Trenčín

Skalica

Trnava

Snina

Trstená

Sobrance

Veľký Krtíš

Spišská Nová Ves

Vranov nad Topľou

Stará Ľubovňa

Zlaté Moravce

Stropkov

Zvolen

Svidník

Žiar nad Hronom

Šaľa

Žilina

Štúrovo

-

Topoľčany

-

Trebišov

-

Trenčín

-

Trnava

-

Turčianske Teplice

-

Trstená

-

Veľký Krtíš

-

Vranov nad Topľou

-

Zlaté Moravce

-

Zvolen

-

Žarnovica

-

Žiar nad Hronom

-

Žilina

-

 

Požiadavky a kritériá na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, sú ustanovené v § 14a zákona a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 349/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadosti a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „vyhláška“). Žiadosť musí spĺňať náležitosti podľa § 13 zákona. Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast sa vyhlasuje na každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a na každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast samostatne. Žiadosti musia byť podávané samostatne na každý vyhlásený pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Lehota na podanie žiadostí:                                                             do 05. apríla 2018

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Výberová komisia písomne pozve účastníkov, ktorí splnia podmienky výberového konania, na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Žiadosti do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku vloženej do obálky v jednom vyhotovení podľa §1 ods. 4 vyhlášky. Žiadosti musia byť verifikované podpisom a pečiatkou účastníka výberového konania o povolenie. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu, musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast - NEOTVÁRAT", s uvedením adresy odosielateľa, identifikačného čísla a názvu organizácie, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, titul. Obálka musí tiež obsahovať presné označenie „pevného bodu ambulancie“ pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, alebo ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Žiadosť sa doručuje doporučene na adresu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 poštovou prepravou. Obálky so žiadosťami, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú z výberového konania vylúčené. Osobné doručovanie na adresu vyhlasovateľa je neprípustné, takto doručené žiadosti budú z výberového konania vylúčené. Vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia účastníka, ktorý najlepšie splnil kritériá výberového konania, pre každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast samostatne.
2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým je vyhlásené toto výberové konanie.
3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všet­ky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné, pre každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a pre každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast samostatne.