Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako vykonávateľ akcionárskych práv v spoločnosti Debitum, a. s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) predmetnej spoločnosti.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na uchádzačov:

 • bezúhonnosť1 a spôsobilosť na právne úkony,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru
  alebo získané  v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
 • preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 • dôveryhodnosť,
 • odborná spôsobilosť.

Za bezúhonnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin hospodársky, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov.

Za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola samostatne zárobkovo činnou osobou, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má za obdobie, v ktorom táto osoba vykonávala funkciu štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo spoločníka, alebo v ktorom nebola samostatne zárobkovo činnou osobou:

 1. evidovaný nedoplatok voči daňovému úradu podľa osobitného predpisu vyšší ako 1 000 eur,
 2. evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov vyššie ako 1 000 eur.

Za dôveryhodnú osobu sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá koná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami.

Za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má znalosť špecifík manažmentu so zameraním na činnosť v organizáciách pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a/alebo e-mailového kontaktu),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o praxi v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú riadiacu prax, napr. kópia pracovnej zmluvy bez údajov, ktoré uchádzač nechce sprístupniť), nie čestné vyhlásenie,
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
 • čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti.

Dátum a miesto podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 27. marca 2023 s označením „VK Debitum - neotvárať“ na obálke na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
generálny tajomník služobného úradu
Limbová 2, P.O.BOX 52
837 52 Bratislava

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Upozornenie:
Člen štatutárneho orgánu (predstavenstva) obchodnej spoločnosti so stopercentnou (výlučnou) majetkovou účasťou štátu sa dňom ustanovenia do funkcie považuje za verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a preto sa na neho vzťahujú prísnejšie pravidlá.

Pre potreby výberového konania si dovoľujeme uchádzačov (v prípade ich súhlasu) požiadať o vyplnenie a podpísanie nasledovných tlačív:

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov v rámci výsledku výberového konania
  a/alebo
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia osobných údajov tretím stranám
  a/alebo
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa

a jeho/ich doručenie spolu s požadovanými dokladmi. V opačnom prípade (t. j. v prípade neudelenia súhlasu) nebudú osobné údaje uchádzačov zverejnené.

 

Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.rtf 

Povinnosti a obmedzenia člena štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Povinnosti a obmedzenia člena.rtf 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov v rámci výsledku výberového konania

Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov v rámci výsledku výberového konania.rtf 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia osobných údajov tretím stranám

Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia osobných údajov tretím stranám.rtf 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa

Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa.rtf 
1 Podľa článku X ods. 7. platných Stanov obchodnej spoločnosti Debitum, a. s., členov predstavenstva zastupujúcich štát volí valné zhromaždenie z tých uchádzačov, ktorých akcionár vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou, na dobu piatich rokov. Uchádzač vybraný akcionárom na výkon predmetnej funkcie na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

​