logo2logo1

            Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice


Oznámenie
o výbere záujemcov o uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok neziskovej organizácie

 V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon“) na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR a ústavu zverejňujeme nasledujúce Oznámenie o výbere záujemcov o uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nižšie uvedený nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok neziskovej organizácie:

I. IDENTIFIKČNÉ ÚDAJE ÚSTAVU

Názov:

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Sídlo:

Strojárenská 13, 040 01 Košice

Právna forma:

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO:

31256911

DIČ:

2021823892

IČ DPH:

SK 2021823892

Telefón:

055 6824111

E-mail:

geriatria@gckosice.sk, stromp@gckosice.sk

Web:

www.gckosice.sk
 
II. PREDMET NÁJMU
 

2.1 Predmetom nájmu je nehnuteľný prioritný majetok: nebytové priestory o výmere 400,69 m2 na prízemí budovy (viď. Príloha č.1 Pôdorys) so súpisným číslom 1140, na parcele č. 62/5, v katastrálnom území Letná, obec Košice - Staré mesto, okres Košice, zapísanej na liste vlastníctva č. 11679 vedenom Katastrálnym úradom Košice ako i časť spoločných priestorov nachádzajúcich sa v tomto objekte na Strojárenskej ul. č.13 v Košiciach.

III. OPIS PREDMETU NÁJMU

3.1 Špecifikácia nebytových priestorov:

Predmetom nájmu sú nebytové priestory (kuchyňa a príslušné miestnosti) v budove prenajímateľa vo výmere 400,69 m2, a to nasledovné miestnosti (ďalej len „nebytové priestory“):

m.č. Názov miestnosti Výmera v m2
1 Kuchyňa 241,00
2 Šéfkuchár 11,10
3 Manipulačný priestor 53,80
4 WC+ predsieň 3,07
5 WC+ predsieň 3,07
6 Sklad 3,35
7 Sklad 3,95
8 Šatňa 27,20
9 Chodba 11,50
10 Príručný sklad 10,50
11 Šatňa 35,50
SPOLU: 400,09

3.2 Nájomca na vlastné náklady musí zabezpečiť rekonštrukciu, opravu predmetu nájmu a nákup technologického zariadenia kuchyne.
 

3.3 V rámci rekonštrukcie a opravy sa jedná o nasledovné :
    - oprava stien a stropov,
    - oprava podláh,
    - oprava elektroinštalácie
    - oprava rozvodov vody a kanalizácie,
    - oprava vzduchotechniky
    - oprava koncových zariadení elektroinštalácie a sanitárnej techniky.

3.4 V rámci rekonštrukcie a opravy je potrebné zabezpečiť predpísané odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie kuchyne a príslušných priestorov.

3.5 Technologické zariadenia kuchyne nie je súčasťou predmetu nájmu na poskytovanie gastronomických služieb nakoľko kuchyňa je bez technologického zariadenia.

3.6 Prenajaté nebytové priestory je možné užívať výlučne na dohodnutý účel a to na prevádzkovania predmetu nájmu (gastronomické služby).

3.7 Nájomca v rámci prenájmu bude v kuchyni pripravovať stravu pacientom a zamestnancom ústavu, ako aj tretím fyzickým a právnickým osobám.

3.8 Nájomca na vlastné náklady zabezpečí kladné rozhodnutie o uvedení nebytových priestorov do prevádzky od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

3.9 Na účely zabezpečenia prístupu do nebytových priestorov je nájomca oprávnený užívať aj priľahlé priestory (parkovisko, priestor na dovoz tovarov, priestor na manipuláciu).

3.10 Dodávku služieb spojených s nájmom zabezpečí prenajímateľ a to:
    - dodávka elektrickej energie,
    - dodávka vody a stočné (TÚV a studená voda),
    - využívanie 1 kontajnera na komunálny odpad.

3.5 Uvedené služby spojené s nájmom budú merané a budú fakturované podľa skutočne nameraných hodnôt.

IV. PRIMERANÉ NÁJOMNÉ

4.1 Primerané nájomné za nebytové priestory (ďalej len „nájomné“) je minimálne 50,00 €/m2/rok.

4.2 Doba nájmu je určená na dobu určitú – 5 rokov

V. OBHLIADKA PREDMETU NÁJMU

5.1 Obhliadka predmetu nájmu je umožnená v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 hod. po predchádzajúcej dohode s Ing. Vojtechom Štrompom +421 903 613625 na adrese uvedenej v bode č. I.

VI. PREDLOŽENIE PONUKY

6.1 Záujemca predloží ponuku (vyplnená Príloha č.2 tohto oznámenia) v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke, na ktorej čitateľne uvedie

a. svoj názov a adresu pre doručenie listových zásielok,
b. názov a adresu sídla správcu (uvedenú v bode I. ),
c. označenie „ PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV (KUCHYŇA) - NEOTVÁRAŤ“.

6.2 Ponuku je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode I poštou alebo osobne najneskôr do 10.02.2020 , avšak najmenej 30dní od zverejnenia tohto oznámenia na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.

6.3 Ponuky doručené na adresu prenajímateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú a ostávajú ako súčasť dokumentácie.

VII. VYHODNOTENIE PONUKY

7.1 Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 12.02.2020 o 1000 hod. na adrese prenajímateľa. Prenajímateľ si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk.

7.2 Záujemca (fyzická alebo právnická osoba), ktorý predložil ponuku, ktorá obsahuje ponúkané nájomné nižšie ako primerané nájomné, nebude hodnotená.

7.3 Ponuku bude vyhodnocovať správna rada neziskovej organizácie založenej štátom na verejnom otvorení obálok s ponukami.

7.4 Každému záujemcovi prenajímateľ zašle oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky do piatich pracovných dní od vyhodnotenia; víťazovi súťaže správca zašle oznámenie o prijatí ponuky, ostatným záujemcom prenajímateľ oznámi dôvod neprijatia ponuky.

7.5 Prenajímateľ môže uzatvoriť nájomnú zmluvu až po vyhodnotení ponúk záujemcov, ak najmenej jeden záujemca ponúkne aspoň primeranú cenu za prenájom. Prenajímateľ uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za prenájom – nájomné.

7.6 Ak žiaden záujemca neponúkne aspoň primeranú cenu za prenájom – nájomné, prenajímateľ bude súťaž opakovať.

VIII. PRIJATIE PONUKY

8.1 Prenajímateľ uzavrie nájomnú zmluvu so záujemcom najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky.

8.2 Podľa Zákona nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok možno dať do nájmu najmenej za nájomné, za aké sa v danom čase a mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti.
Nájomca bude môcť nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou. Nájomca nebude môcť prenechať nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca prenechá nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, bude taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom prioritnom majetku prenechanom do nájmu môže nájomca vykonať len prenajímateľom určenom rozsahu. Nájomca nebude môcť požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku, len ak zmeny vykonal na základe predchádzajúceho písomného súhlasu ústavu a jej predchádzajúceho písomného záväzku uhradiť náklady spojené so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. nie je oprávnený dohodnúť v nájomnej zmluve zmluvnú pokutu v svoj neprospech.

8.3 Ak úspešný záujemca nepristúpi k podpisu nájomnej zmluvy, správca môže začať rokovať o návrhu nájomnej zmluvy s ďalším záujemcom, ktorého ponúknutá cena za prenájom bola vyhodnotená ako druhá najvyššia, nie však nižšia ako primeraná cena. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, takýto postup môže správca opakovať aj s ďalšími záujemcami.

 

V Košiciach, 02.01.2020

.....................................................

PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA
riaditeľ


Prílohy:

1. Pôdorys

voug-ke-kuchyna-podorys.pdf  

2. Cenová ponuka záujemcu za predmet nájmu

voug-ke-kuchyna-priloha2.pdf voug-ke-kuchyna-priloha2.docx