Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „komisia“) je podľa § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorá plní úlohy v oblasti akreditácie ďalšieho vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, priebežne sleduje a hodnotí úroveň ďalšieho vzdelávania  a  vykonáva ďalšie činnosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

         V roku 2012 sa uskutočnilo:

  • 7 riadnych plenárnych zasadnutí
  • 6 zasadnutí pracovných skupín komisie za účelom posudzovania vzdelávacích ustanovizní uskutočňovať príslušný študijný program.

    Okrem pracovných rokovaní uskutočnených na ministerstve sa konali aj ďalšie rokovania pracovných skupín komisie mimo ministerstva, ktoré si zabezpečovali príslušní predsedovia pracovných skupín.

    V septembri  boli vymenovaní dvaja noví členovia komisie  a súčasne predsedovia pracovných skupín: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., ktorý zastupuje zdravotnícke  povolanie lekár pre terapeuticko-diagnosticko-laboratórne disciplíny a Bc. Stanislav Turis, ktorý zastupuje zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár.

    Komisia sa aj v tomto roku venovala štandardizačnej činnosti a pokračovala v schvaľovaní minimálnych štandardov, ktoré pripravovali pod vedením predsedov príslušné pracovné skupiny v spolupráci s hlavnými odborníkmi ministerstva, stavovskými organizáciami, odbornými spoločnosťami a odborníkmi z praxe. V rámci skvalitnenia vzdelávacieho procesu pri príprave erudovaných odborníkov do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti  sa komisia opätovne vyjadrovala k návrhom na inováciu platných minimálnych štandardov.

    V súvislosti s prípravou novely nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v roku 2013 sa komisia zaoberala optimalizáciou sústavy špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností za účelom zefektívnenia a skvalitnenia zdravotnej starostlivosti poskytovanej zdravotníckymi pracovníkmi – špecialistami.

    Komisia pokračovala v procese posudzovania nových žiadostí o akreditáciu a tzv. reakreditácií, o ktoré požiadali  príslušné vzdelávacie ustanovizne uskutočňujúce ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Informácie o počte vydaných  diplomov o špecializácii a certifikátov za rok 2012 vzdelávacími ustanovizňami, ktoré získali akreditáciu ministerstva sú uvedené v prílohe.

    V oblasti tvorby právnych predpisov súvisiacich s ďalším vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov komisia spolupracovala s odborom zdravotníckeho vzdelávania na príprave nasledovných materiálov:

  • novelizácia výnosu MZ SR, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra (ďalej len „výnos“),
  • zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných programov,
  • nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych  pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

    Komisia v rámci transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov prehodnotila obsah minimálnych štandardov a navrhla do nich doplniť problematiku prevencie násilia a sexuálneho zneužívania detí pri novelizácii výnosu.

    V roku 2012 bolo na ministerstvo spolu podaných 81 žiadostí o udelenie akreditácie na uskutočňovanie špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov, študijných programov sústavného vzdelávania, kurzov inštruktorov prvej pomoci a kurzov prvej pomoci.

    Spolu bolo vydaných 103 rozhodnutí, z toho 91 rozhodnutí, na základe ktorých sú vzdelávacie ustanovizne oprávnené  uskutočňovať:

  • špecializačné študijné programy - 61 rozhodnutí (z toho 13 rozhodnutí v rámci reakreditácie),
  • certifikačné študijné programy - 8 rozhodnutí,
  • študijné programy sústavného vzdelávania - 3 rozhodnutia,
  • kurzy prvej pomoci - 18 rozhodnutí,
  • kurzy inštruktora prvej pomoci 1 rozhodnutie.

 

V Bratislave  28. 3. 2013

 

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
predseda 
Akreditačnej komisie MZ SR
na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 


Príloha: