Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 2/2023

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície
„Petícia za zaradenie Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. do siete nemocníc II. úrovne“
„My, dole podpísaní zamestnanci Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s., žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o dodržiavanie zákonnosti platných zákonov v Slovenskej republike, t. j. dodržiavanie zákona č. 540 § 8 ods. 8 zo dňa 14. decembra 2021 o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov(...§ 8 ods. 8. Ak by sieť nemocníc II. úrovne vytvorená podľa odsekov 5 až 7 viedla k tomu, že by čas dojazdu pre niektorý okres presiahol 45 minút, tak sa do siete nemocníc II. úrovne zaradí aj nemocnica, ktorá má počet poistencov v spádovom území menej ako 75 000 poistencov a ktorej zaradením klesne čas dojazdu v tomto okrese pod 45 minút). Žiadame dodržiavanie zákona a zaradenie Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. do siete nemocníc II. úrovne. Zároveň vyzývame generálneho riaditeľa spoločnosti Svet zdravia, ktorý je prevádzkovateľom Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, ako aj jej výkonného riaditeľa, aby v tejto veci konal“.

Je kvórová:    Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 292

Dátum doručenia: 25.01.2023

Dátum vybavenia: 10.03.2023

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:
Dňa 25.01.2023 bolo do podateľne MZ SR doručených so sprievodným listom zo dňa 24.1.2023 označeným ako „Odovzdanie petičných hárkov a žiadosť o zohľadnenie výsledkov petície pri kategorizácii nemocníc zo strany MZ SR“ 19 podpisových hárkov označených ako „Petícia za zaradenie Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. do siete nemocníc II. úrovne“. Písomnosti predložil MZ SR predseda Základnej odborovej organizácie pri Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník ako osoba určená na zastupovanie s orgánmi verejnej moci (ďalej len „zástupca v zmysle zákona o petičnom práve“) spolu s predsedníčkou regionálnej lekárskej komory pri Nemocnici arm. generála L.Svobodu Svidník a tiež osobou určenou na zastupovanie s orgánmi verejnej moci. Kancelária ministra zdravotníctva postúpila dokumentáciu na ďalšie konanie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) v spolupráci s Inštitútom zdravotných analýz.

ÚKDaS ako organizačný útvar MZ SR v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení vecne príslušný na vybavovanie petícií v zmysle zákona o petičnom práve sprievodný list podávateľov spolu s prílohami prijal. ÚKDaS po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí doručenej dokumentácie požadovaných zákonom o petičnom práve zistil, že podanie označené ako „Petícia za zaradenie Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. do siete nemocníc II. úrovne“ na 19 kusoch podpisových hárkov v listinnej podobe s podpisom 292 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu, je síce petíciou podľa cit. zákona, ktorú ÚKDaS zaevidoval v Osobitnej správe registratúry ako petíciu pod sp. zn. Pet 2/2023, ktorá má charakter žiadosti, avšak petícia mala určité nedostatky. Na základe uvedeného MZ SR listom zo dňa 25.01.2023 vyzvalo podávateľa petície v zmysle § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve o odstránenie zistených nedostatkov v určenej zákonnej lehote aj s poučením. Zistené nedostatky podávateľ petície odstránil listom zo dňa 1.2.2023 doručeným MZ SR dňa 2.02.2023.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR je povinné vybaviť doručenú petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5.

MZ SR postupovalo v zmysle § 45 ods. 7 zákona 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti“), rozhodlo o podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydalo prvý zoznam kategorizovaných nemocníc. Ide o prvú čiastkovú fázu kategorizácie nemocníc – čo znamená, že ide o zaradenie nemocníc do základnej úrovne a teda určenie povinných programov pre jednotlivé nemocnice. Druhá fáza sa týka doplnkových programov, ktoré nemocnica môže poskytovať nad rámec povinných programov. MZ SR zverejní zoznam doplnkových programov do konca marca 2023. Rozhodnutiam o doplnkových programoch jednotlivých nemocníc predchádza vyhodnotenie a diskusia s nemocnicami, ktorá aktuálne prebieha. Doplnkové programy schvaľuje ministerstvo zdravotníctva, zazmluvnenie nepovinných programov je na dohode poisťovne a nemocnice.

Detail k vyhodnoteniu nemocníc a plneniu kritérií za Nemocnicu arm. gen.   L. Svobodu Svidník, a. s.: MZ SR pri tvorbe siete kategorizovaných nemocníc postupovalo podľa § 10 ods. 2 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a MZ SR podmienene zaradí nemocnice do siete ak sú splnené

  1. podmienky pre tvorbu siete, ktorými sú geografická dostupnosť ústavnej starostlivosti, počet poistencov v spádovom území nemocnice
  2. predpoklady na poskytovanie povinných programov v rámci programového profilu, ktorými sú:
  • - prevádzkovateľ nemocnice má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
  • - prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne personálne zabezpečenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať,
  • - prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne materiálno-technické vybavenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať.

Vyhodnotenie kritérií kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s.

Existencia povinných programov:

 

4. úrovne

0,08

3. úrovne

0,20

2. úrovne

0,88

Plnenie limitov povinných medicínskych služieb:

 

Nemocnica 4. úrovne

0,07

Nemocnica 3. úrovne

0,10

Nemocnica 2. úrovne

0,27

Plnenie špeciálnych personálnych požiadaviek:

 

Nemocnica 4. úrovne

0,51

Nemocnica 3. úrovne

0,57

Nemocnica 2. úrovne

0,61

Zdroj: Podklady OSN 2022, vyhodnotenie siete

Z pohľadu jednotlivých kritérií v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s. dnes neexistujú všetky povinné programy II. úrovne. Konkrétne chýba Pôrodnícky program, Neonatologický program a Program pediatrickej imunológie a alergológie. To znamená, že v týchto programoch nedosahujú v medicínskych službách spadajúcich do danej úrovne programu ani 20 % prípadov priemeru nemocníc II. úrovne. Vyhodnocované boli roky 2019 aj 2021, aby boli v maximálnej možnej miere zohľadnené výkyvy v čase spôsobené COVIDom.

Nemocnica vo viacerých programoch nedosahuje ani minimálne plnenie limitov pre vybrané medicínske služby. Konkrétne sa to týka Gynekologického programu, Muskuloskeletálneho programu, Pôrodníckeho programu a Neonatologického programu.

Nemocnica má taktiež nedostatky v minimálnych personálnych požiadavkách na programy. Lekári s nasledujúcimi špecializáciami chýbajú v portfóliu danej nemocnice: Ortopéd, gynekológ a pôrodník, gastroenterológ, neonatológ,...

Čo sa týka dostupnosti, zaradenie nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s. do siete nemocníc II. úrovne podľa § 8 ods. 8 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti nie je možné, pretože nemocnica Svidník má síce po zaradení do siete nemocníc II. úrovne v spádovom území menej ako 75 tis. poistencov, ale žiadny okres v tomto území nemá priemerný dojazdový čas nad 45 minút. Priemerný dojazdový čas za obce v okrese Svidník je 29.41 a v okrese Stropkov je 41.15, čo nie je viac ako 45 minút ako to ustanovuje predmetný paragraf. Detaily k výpočtom:

  1. Priemerný dojazdový čas je vážený priemer dojazdových časov všetkých obcí v okrese Svidník do najbližšej nemocnice II. úrovne, dojazdové časy obcí sú vážené počtom obyvateľov.
  2. Ako sa uvádza v § 2 ods. 12 predmetného zákona „Geografická dostupnosť ústavnej starostlivosti je vzdialenosť z miesta prechodného pobytu poistenca, a ak ho poistenec nemá, tak z miesta jeho trvalého pobytu, do najbližšej nemocnice príslušnej úrovne vyjadrená časom dojazdu. Časom dojazdu sa na účely tohto zákona rozumie čas v minútach zaokrúhlený na dve desatinné miesta, ktorý zodpovedá efektívnej dostupnosti miesta poskytovania ústavnej starostlivosti minimálne pre 90 % populácie v spádovom území motorovým vozidlom rýchlosťou jazdy, ktorá je primeraná typu pozemnej komunikácie a je v súlade s osobitnými predpismi.
  3. Dojazdové časy medzi obcami a nemocnicami boli vypracované Žilinskou univerzitou a tak ako nám boli dodané s nimi pracujeme v rámci nášho modelu.

Petíciu zdravotníckych zamestnancov Nemocnice arm. Gen. L. Svobodu Svidník, a. s. berieme s plnou vážnosťou a uvedomujeme si špecifiká okresu Svidník, aj z pohľadu dostupnosti. Je potrebné podotknúť, že práve zákon 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti ponecháva nemocniciam I. úrovne najväčšiu flexibilitu v poskytovaní starostlivosti v šírke a spektre podľa potrieb regiónu, v ktorom pôsobia a ambícií vedenia nemocnice. Nemocnici budú schválené doplnkové programy tak, aby bola zabezpečená dostupnosť akútnej zdravotnej starostlivosti pre občanov v okrese. Nemocnica I. úrovne a teda aj nemocnica vo Svidníku má možnosť poskytovať programy zo škály 32-och doplnkových programov a 18-tich nepovinných programov.

MZ SR komunikuje s vedením siete Svetu zdravia a s vedením nemocnice. Dňa 2.2.2023 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov MZ SR s vedením nemocnice vo Svidníku a zástupcami Svetu zdravia. Stretnutie prebehlo na pôde nemocnice a jeho predmetom bola diskusia o zaradení nemocnice a diskusia o doplnkových medicínskych programoch. Nemocnica zástupcom za MZ SR predstavila škálu doplnkových programov II. úrovne, ktoré by chcela poskytovať, spolu s odôvodnením a pripravenosťou. MZ SR vyhodnocuje dané doplnkové programy a do konca marca nemocnice dostanú rozhodnutie o doplnkových programoch, tak ako aj nemocnica vo Svidníku.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.