Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica Bratislava sa uskutočnilo dňa 18. novembra 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 18. novembra 2021, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač

Projekt

Pohovor členov výberovej komisie s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov, max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci hárok

Ing. Roland Schaller

150

49

199

1.

 Ing. Schaller_hodnotiace_hárky.pdf

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda:
členovia:
Ing. Peter Ferjančík
MUDr. Miroslav Mendel
Mgr. Alexander Hlatky
PhDr. Milan Brdárský
Mgr. Radoslav Krupa