Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Záchranná zdravotná služba Bratislava sa uskutočnilo dňa 14. novembra 2022 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 14. novembra 2022, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 

Uchádzač

Projekt

Pohovor členov výberovej komisie s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov, max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci hárok

Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH

39

33

72

neuspel

Hodnotiaci hárok Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH.pdf

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda: Ing. Peter Ferjančík
členovia: Jakub Sabovik
PhDr. Milan Brdárský
Mgr. Radoslav Krupa
Mgr. Alexander Hlatky