Výberové konanie na obsadenie funkcií dvoch členov predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., sa uskutočnilo dňa 27. marca 2024 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásilo šesť uchádzačov, ktorí splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa a zúčastnili sa predmetného výberového konania.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a ústneho pohovoru (vrátane posúdenia projektu predloženého jednotlivými uchádzačmi) vyhodnotila výsledky uchádzačov a určila výsledok výberu, t. j. zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam a ktorý oznámila výberová komisia vykonávateľovi akcionárskych práv – ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky, nasledovne:


Meno a priezvisko uchádzača

Individuálne
hárky

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

ih-vszp-doc-duris.pdf

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH

ih-vszp-PhDr-Hlinkova.pdf

univ. doc. PhDr. Michal Valach, PhD., MBA, MPH

ih-vszp-univ-doc-Valach.pdf

Uchádzač_11

ih-vszp-Uchadzac1.pdf

Uchádzač_21

ih-vszp-Uchadzac2.pdf

Uchádzač_31

ih-vszp-Uchadzac3.pdf

Vykonávateľ akcionárskych práv – ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky z predloženého zoznamu vybrala do predstavenstva spoločnosti:

Uchádzač_11,
Uchádzač_21 .

Zloženie výberovej komisie:

predseda:

MUDr. Ladislav Slobodník, MBA

členovia:

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
PhDr. Peter Baláž, PhD.
PhDr. Milan Brdárský
Ing. Peter Kalenčík, MSc.1 Uchádzač neudelil Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia jeho osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa v súvislosti s predmetným výberovým konaním.