XB8.1 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie
XB8.2 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie

XB8.3

Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie

XB8.4

Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie

XB9.1.1.2

Liekom povlečené stenty (DES) pre perkutánne rádiologické intervencie - balónexpandovateľné

XB9.1.2.1

Liekom povlečené stenty (DES) pre perkutánne rádiologické intervencie - samoexpandovateľné

XB9.1.3

Biodegradovateľné stenty pre perkutánne rádiologické intervencie

XB9.1.4

Stenty pre perkutánne rádiologické neurointervencie

XB9.2

Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie

XB9.7

Stentgrafty bifurkačné do brušnej aorty

XB11

Špirály pre perkutánne rádiologické intervencie

XB13.1

Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie

XB13.2

Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách

XB14.45

Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie

XB14.46

Intraarteriálna invazívna diagnostika pre extrakoronárne riečisko

XB14.47

Ablačné katétre pre perkutánne rádiologické intervencie

XB14.49

Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie

Kategorizačná komisia pre špeciálne zdravotnícke materiály týmto iniciuje výzvu výrobcom na doplnenie produktového názvu špecifikujúceho jednotlivé kategorizované špeciálne zdravotnícke materiály zaradené v podskupinách pre Intervenčnú rádiológiu.

Pre už zaradené špeciálne zdravotnícke materiály v Zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov v uvedených podskupinách, kde nie je uvedený produktový názov, je potrebné zaslať požadovanú informáciu s uvedením prideleného MZ kódu a produktového názvu / produktových názvov na zdravpom@health.gov.sk v termíne do 1.4.2015