Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 31.8.2013 podskupín:

XB14.16 Cievnochirurgické ablačné katétre pre chirurgiu varixov

XB14.17 Trombembolektomické katétre pre cievnu chirurgiu

XB14.18 Valvulotomy pre cievnu chirurgiu

XB14.1.2 Cievne shunty karotické

XB14.1.3 Cievne shunty pre aortálnu chirurgiu

XB7.11 Kanyly k mimotelovému obehu

Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí v termíne 9/2013.