Ministerstvo zdravotníctva po niekoľkých desaťročiach rieši problém nedostatku všeobecných lekárov na Slovensku a pripravilo novú koncepciu výučby všeobecného lekárstva pre študentov medicíny. Projekt s názvom Rezidentský program zatraktívni povolanie a odbornosť všeobecného lekára a zároveň posilní teoretické vedomosti a praktické zručnosti medikov a absolventov lekárskych fakúlt, ktorí sa rozhodnú venovať práve odboru všeobecné lekárstvo. Nový program nielen rozširuje teoretickú výučbu pre študentov 5. ročníka lekárskych fakúlt, ale predstavuje aj novinku v podobe rezidentského programu po absolvovaní lekárskej fakulty. „Špecializačná príprava v odbore všeobecné lekárstvo má na Slovensku určité nedostatky. Verím, že práve Rezidentský program poskytne lekárom priestor pre získanie chýbajúcich praktických zručností a posilní atraktivitu tohto odboru,“ povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.
Jedným z problémov slovenského zdravotníctva je nedostatok a najmä vysoký priemerný vek všeobecných lekárov. Aj napriek tomu, že v súčasnosti máme na Slovensku takmer 3 070 lekárskych miest všeobecných lekárov, obyvatelia niektorých krajov pociťujú ich nedostatok. Dôvodom je najmä nízka atraktivita tohto odboru v rámci štúdia a absencia rovnoprávnych podmienok v špecializačnej príprave v porovnaní s inými medicínskymi odbormi. „Priemerný vek všeobecných lekárov sa neustále zvyšuje. Žiaľ, na Slovensku nemáme dostatok mladých medikov, ktorí by sa chceli tomuto odboru venovať po skončení štúdia. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť súbor nových odborných aktivít v odbore všeobecného lekárstva a zatraktívniť ho. Je samozrejmosťou, že získavanie praxe by malo byť alfou a omegou pre každého lekára,“ povedala ministerka zdravotníctva. Ide o odborný projekt, ktorý je svojím riešením, odbornosťou a kontinuálnosťou v našom zdravotníctve výnimočný. Cieľom je znížiť vekový priemer všeobecných lekárov, výrazne zlepšiť vzdelanosť v odbore všeobecného lekárstva a zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte.    
 
Rezidentský program sa bude skladať z dvoch častí, časť Medici a časť Rezidenti. Pilotný projekt časť Medici plánuje ministerstvo v spolupráci s hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Monikou Paluškovou, MBA spustiť už v budúcom školskom roku. „Táto časť programu počíta okrem prednášok aj s praktickou výučbou v ambulanciách všeobecných lekárov. Je to pre študentov 5. ročníka pridaná hodnota, keďže doteraz teoretické vedomosti a praktické zručnosti nadobúdali len v posluchárňach a v lôžkových zariadeniach,“ povedala Monika Palušková. Lekári v školiacich ambulanciách pilotného projektu časť Medici sa podujali školiť medikov bez nároku na finančnú odmenu a ambulancie sa vyberali podľa geografickej dostupnosti, aby medici mali k praktickej výučbe jednoduchý prístup v mieste bydliska.
Druhá oblasť Rezidentského programu, časť Rezidenti, umožní lekárom pripraviť sa na špecializačnú skúšku priamo v ambulanciách všeobecných lekárov, ktorá by mala trvať v rozsahu troch rokov a troch mesiacov. „Na zmenu čakajú všeobecní lekári už niekoľko rokov. Som rada, že sa nám podarilo vytvoriť projekt, ktorý môže naše rady posilniť a ukázať študentom, že práca v ambulancii je pestrá aj zaujímavá a úloha všeobecného lekára v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti je naozaj veľmi dôležitá,“ dodala Monika Palušková.
 
Rezidentský program bude počas prvých dvoch rokoch financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie súčasného programovacieho obdobia. Predpokladaný príspevok je vo výške
2 mil. eur.