Prítomní:
MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ SFLP
PharmDr. Rastislav Pullmann, riaditeľ OKCLP
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, predseda kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky
Ing. Ľuboslav Ferko, prezident AOSP v SR

Bod 1.
Ing. Ferko oboznámil prítomných so zámerom AOSP predložiť materiál s analýzou situácie občanov so sluchovým postihnutím na osobných stretnutiach s predstaviteľmi jednotlivých rezortov.

Bod 2.
Predložený materiál pozostáva z nasledovných častí:

  1. systém genetickej prevencie sluchového postihnutia

  2. systém včasnej diagnostiky sluchového postihnutia

  3. spolupráca so špeciálnymi pedagogickými poradňami a AOSP v špecifických prípadoch návrhov na operácie kochleárnych implantátov

  4. informačný systém v ambulanciách praktických a špecializovaných lekárov a v nemocniciach

  5. zdravotnícke pomôcky – slúchadlá a príslušenstvo

  6. informatizácia štátnej správy v zdravotníctve

Bod 3.
Vzhľadom na šírku rozsahu materiálu sa Sekcia farmácie a liekovej politiky MZ SR môže vyjadriť ku časti 3. a časti 5. predloženého materiálu.

Ku časti 3. spolupráca so špeciálnymi pedagogickými poradňami a AOSP v špecifických prípadoch návrhov na operácie kochleárnych implantátov zaujíma SFLP nasledovné stanovisko:
Kochleárne implantáty sú predmetom kategorizácie špeciálnych zdravotníckych materiálov, ktorá vyplýva zo zákona 363/2011 Z.z. Na základe uvedeného zákona je pre účely kategorizácie zriadená odborná pracovná skupina XG Otorinolaryngológia, ktorej predsedom je MUDr. Marián Sičák, PhD. Kochleárne implantáty budú v procese elektronickej kategorizácie zaradené do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov aj spolu s vypracovanými preskripčnými a indikačnými obmedzeniami. Proces kategorizácie je elektronický, verejne dostupný aj pre pripomienky AOSP, ktorá po registrácii na elektronický portál môže byť účastníkom konania. MZ SR je v prípade potreby pripravené iniciovať aj stretnutie za okrúhlym stolom s AOSP, odbornou pracovnou skupinou pri kategorizačnej komisii pre špeciálne zdravotnícke materiály, zdravotnými poisťovňami, ako aj s ďalšími prizvanými odborníkmi vrátane zástupcov dodávateľov.
Predmetná časť predloženého materiálu bude prerokovaná na novembrovom zasadnutí Kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravotnícke materiály.

Ku časti 5. Zdravotnícke pomôcky – slúchadlá a príslušenstvo zaujíma SFLP nasledovné stanovisko:
Kategorizácia audioprotetických zdravotníckych pomôcok prebieha taktiež formou elektronickej kategorizácie na základe zákona 363/2011 Z.z.
Podnet AOSP bude prerokovaný na novembrovom zasadnutí Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky. Aktívna participácia AOSP je možná prostredníctvom elektronického portálu a v odôvodnených prípadoch je možné prizvanie na zasadnutie kategorizačnej komisie aj iných osôb na základe bodu 13 čl. III štatútu kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky, ktorý je dostupný na stránke MZ SR.

Bod 4.
Sekcia farmácie a liekovej politiky odstúpi materiál AOSP kancelárii ministerky zdravotníctva SR na jeho ďalšie riešenie v príslušných sekciách MZ SR.

Zapísal: Mgr.MVDr. Branislav Jaďuď
Schválil: MUDr. Adam Hlôška