Za MZ SR:

 • generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
 • referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky Mgr. Jana Kernátsová, PhD.

Za občianske združenie Slovenský pacient - SP:

 • Vladimír Halász
 • Ján Mútala
 • Radoslav Herda

Za občianske združenie Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov - AOSL:

 • Hanka Rážová

Stretnutie sa uskutočnilo na základe iniciatívy občianskych združení z dôvodu konštruktívne diskutovať na témy vzdelávanie pacientov, postavenie pacientov a ich zastúpenie v rozhodovacích a kontrolných procesoch v oblasti zdravotníctva v Slovenskej republike.

Stretnutie zahájil generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška. Privítal všetkých zúčastnených a vyzval ich na prednesenie svojich požiadaviek.

Vladimír Halász, Ján Mútala, Hanka Rážová, Radoslav Herda

 1. Zdôraznili, že ide o neformálne stretnutie.

 2. Predstavili činnosť a postavenie občianskeho združenia - SP na Slovensku.

 3. Vnímajú sa ako legitímny partner pre ministerstvo zdravotníctva, zabezpečujú vzdelávanie svojich členov ako v oblasti zdravotnej, tak aj sociálnej („Akadémia pacienta“), vydávajú svoje printové médium Infopacient a spravujú elektronický portál s informáciami pre pacienta.

 4. Zdôrazňujú, že je potrebné nájsť finančné prostriedky aj na edukáciu v oblasti prevencie ochorení, čo považujú za najjednoduchší a najefektívnejší nástroj ako zefektívniť zdravotnú starostlivosť.

 5. Považujú sa za akceptovaného zástupcu slovenských pacientov a chceli by vedieť, ako ich vníma ministerstvo zdravotníctva.

 6. Ako problematické vidia v dnešnej spoločnosti zabezpečenie financovania činnosti tretieho sektora bez minimálnej spoluúčasti farmaceutického priemyslu. Chcú získať financie z eurofondov, cez „Operačný projekt zdravotníctvo“, čo by im umožnilo spolupracovať na spoločných projektoch so štátnymi organizáciami a aj ministerstvom zdravotníctva. Financujú projekty prevažne z vlastných zdrojov. Všetci sme v prvom rade občania a mali by sme spolupracovať navzájom, vrátane médií.

 7. Hlas slovenského pacienta bude silnieť, majú snahu zapojiť sa do rozhodovacích procesov a byť plnohodnotným partnerom pre ministerstvo zdravotníctva a pýtajú sa, aké má ministerstvo kritéria pre komunikáciu s organizáciami reprezentujúcimi pacientov.

 8. Spolupracujú s asociáciou na ochranu spotrebiteľov liekov, nie sú zameraný proti lekárom a lekárnikom, ale kladú dôraz na prevenciu a sprostredkovanie objektívnych informácií tak, aby slovenský pacient vedel rozlíšiť hranicu medzi „jedom a liekom“.

 9. Požadujú sprístupniť verejnosti informácie o spotrebe liekov, ktorá má pre pacientov vysokú výpovednú hodnotu.

 10. Uvítali by, ak by ministerstvo zdravotníctva dokázalo sprístupniť svoje dáta o indikačných obmedzeniach aj v excelovskom, nielen wordovskom súbore.

MUDr. Adam Hlôška

 1. Ministerstvo zdravotníctva zaručuje pacientom prístup k informáciám, sú garantované takými inštitúciami ako je ŠUKL, EMEA... tak, aby boli v súlade s legislatívou Slovenskej republiky aj Európskej únie.

 2. Partneri, ktorí vstúpia do spolupráce s ministerstvom alebo inými štátnymi organizáciami musia byť z hľadiska financovania nezávislí od farmaceutického priemyslu.

 3. Ministerstvo zdravotníctva pre pacientov vytvorilo a bude vytvárať niekoľko edukačných kampaní napr. : „Lieky šetria“; „ Výživa ako liek“ a pripravovaná kampaň „ Pýtajte sa lekára“.

 4. Je potrebné nájsť rovnováhu medzi prevenciou a liečbou aj z hľadiska vynakladania verejných finančných prostriedkov.

 5. Sekcia farmácie a liekovej politiky ministerstva vníma momentálnu situáciu s organizáciami reprezentujúcimi pacientov tak, že z hľadiska komunikácie by bolo vhodné vytvoriť jednotnú platformu, ktorá by vedela reprezentovať záujmy pacientov ako celku. Nevyhnutnou podmienkou je nezávislé financovanie občianskych združení reprezentujúcich pacientov a ich zástupcov od farmaceutického priemyslu.

 6. Momentálne ministerstvo zdravotníctva podľa možností komunikuje so všetkými organizáciami reprezentujúcimi pacientov v Slovenskej republike čo najkonštruktívnejšie, nechce z diskusie nikoho vylúčiť.

 7. Generálne témy sa riešia na úrovni ministerstva zdravotníctva a špecializované témy na iných úrovniach.

 8. Zastrešenie všetkých občianskych združení reprezentujúcich pacientov jednotnou platformou a globalizácia pohľadu ich zástupcov na problematiku zabezpečovania zdravotnej starostlivosti, by umožnila efektívnejšie riešenia v prospech všetkých pacientov.

Záver:

 1. Zastrešiť občianske združenia reprezentujúce pacientov jednotnou platformou.

 2. Zabezpečiť nezávislé vzdelávanie pacientov garantované nezávislými odborníkmi a odbornými inštitúciami.

 3. Hľadať optimálne riešenia spolupráce pre všetky zainteresované strany.

 4. Posilniť edukáciu v oblasti prevencie chorôb.

 5. Sprístupňovať informácie na webovom sídle ministerstva zdravotníctva vo formátoch, ktoré sú ľahko spracovateľné pre následné edukačné účely pacientom a širokej verejnosti.

Zapísala: Mgr. Jana Kernátsová, PhD.

Schválil: MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky, v.r.