Za MZ SR:

-generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
-riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
-predseda Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
-referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky Mgr. Katarína Štubňová

Za Zdravotné poisťovne:

-MUDr. Beáta Havelková MPH
-MUDr. Jozef Hodek
-Mgr. Mária Štefíková MPH
-PharmDr. Monika Lainczová
-PharmDr. Zdenka Petráková
-Mgr. Edita Princová
-MUDr. Ivan Strnisko

Za Odbornú pracovnú skupinu pre skupinu L zdravotníckych pomôcok:

-MUDr. Jozef Hudec PhD.

Za hlavné kontaktné miesto občanov so zdravotným postihnutím:

-JUDr. Ján Gabura

Za občanov so zdravotným postihnutím:

-Ing. Monika Vrábľová - za Slovenský zväz telesne postihnutých
-Mgr. Oľga Bohuslavová - za Slovenský zväz telesne postihnutých
-Mgr. Andrea Madunová – za Organizáciu muskulárnych dystrofikov v SR
-Mgr. Tibor Kӧbӧl – za Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím

Stretnutie sa uskutočnilo na podnet zástupcu skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Mgr. Tibora Kӧbӧla.

Obsahom stretnutia bola:
       - problematika uhrádzania zdravotníckych pomôcok na základe verejného zdravotného poistenia
       - zlepšenie spolupráce medzi zástupcami osôb ZŤP a MZ SR.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška, ktorý privítal a predstavil účastníkov rokovania a načrtol obsah diskusie stretnutia.

Za občanov so zdravotným postihnutím:

Mgr. Tibor Kӧbӧl oboznámil prítomných s jednotlivými podnetmi organizácií osôb s telesným postihnutím, ktoré sa týkali vybraných podskupín mechanických a elektrických vozíkov, úpravy podskupín mechanických a elektrických vozíkov a podskupiny polohovateľné postele. Zástupcovia organizácií osôb s telesným postihnutím namietali sťaženú dostupnosť zdravotníckych pomôcok v určitých podskupinách ako aj dostupnosť kombinácií pri schválení ich výdaja.

Za Odbornú pracovnú skupinu:

MUDr. Jozef Hudec PhD. zdôraznil medicínske kritériá v procese kategorizácie zdravotníckych pomôcok. Súčasťou kategorizačného zoznamu je aj Tabuľka štandardov pre vozíky a kočíky, ktorá striktne definuje kritériá, ktoré musí každá pomôcka v podskupine spĺňať.

Za Zdravotné poisťovne:

MUDr. Beáta Havelková MPH vysvetlila nevyhnutnosť správnej indikácie zdravotníckej pomôcky lekárom špecialistom a následný mechanizmus kontroly revíznym lekárom zdravotnej poisťovne.

Za občanov so zdravotným postihnutím:

Mgr. Andrea Madunová poukázala na stav kedy nevhodný vozík môže spôsobiť ďalšie zdravotné ťažkosti a predpísané vozíky nie vždy vyhovujú potrebám používateľa. Na rôznych prezentačných podujatiach je možnosť vyskúšania vozíka pred zakúpením a osoby s telesným postihnutím by uvítali možnosť získania vozíka, ktorý si sami vyberú takýmto spôsobom.

Za MZ SR:

Generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška zdôraznil nevyhnutnosť racionálneho hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami a spravodlivé riešenia pri zabezpečení úhrad liekov a aj zdravotníckych pomôcok pre všetkých pacientov.

Za občanov so zdravotným postihnutím:

Mgr. Tibor Kӧbӧl vysvetlil požiadavku o potrebe viacerých druhov vozíkov súčasne, ktoré sú potrebné pre konkrétneho pacienta a sú prispôsobené požiadavkám pri jednotlivých diagnózach. Napríklad používanie mechanického a elektrického zároveň.

Za Zdravotné poisťovne:

Mgr. Mária Štefíková MPH poukázala na existenciu možnosti poskytnutia druhého vozíka prostredníctvom MPSVR SR. Ak má poistenec prvý elektrický či mechanický vozík poskytnutý zdravotnou poisťovňou na kúpu druhého elektrického či mechanického vozíka mu je poskytnutý finančný príspevok prostredníctvom príslušného Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Za Odbornú pracovnú skupinu:

MUDr. Jozef Hudec PhD. zdôraznil, že štandardy, ktoré sú súčasťou kategorizačného zoznamu pre vozíky a kočíky ako aj podmienky pre ich predpis sú zodpovedajúce požiadavkám príslušných diagnóz, ak je pomôcka správne predpísaná a vydaná so všetkými zákonom predpísanými náležitosťami.

Za MZ SR:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď zdôraznil dôležitosť dodržiavania Tabuľky štandardov pre vozíky a kočíky, ktorá bola vytvorená za účelom lepšej dostupnosti zdravotníckych pomôcok v jednotlivých podskupinách pacientom. Zákon č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia umožňuje podľa § 88 Osobitné prípady úhrad zdravotníckej pomôcky. Žiadosť o takýto spôsob úhrady podáva lekár špecialista a následne schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

Záver:

Na nasledujúcom zasadnutí Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky budú prerokované doplnenia štandardov pre vozíky a kočíky ako aj prerokované jednotlivé body podnetu osôb s telesným postihnutím týkajúce sa kombinácie preskripcie mechanických a elektrických vozíkov, úpravy elektrických vozíkov a kombinácie preskripcie polohovateľnej postele a invalidného vozíka.

 

Zapísala: 7.10. 2014
Overil:

Mgr. Katarína Štubňová
Mgr. Tibor Kӧbӧl

Schválil: 7. 10.2014

PharmDr. Rastislav Pullmann