Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
  • riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann

Za spoločnosť Izomedact, s.r.o.:

  • PharmDr. Pavel Vizner
  • PharmDr. Viera Viznerová

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť zástupkyne spoločnosti Izomedact, s.r.o., ktorá požiadala o stretnutie ohľadom zvyšovania úradne určených cien 99mTc/99Mo generátorov.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Izomedact, s.r.o.:

Spoločnosť Izomedact, s.r.o. je dodávateľom rádiofarmák spoločnosti Mallinckrodt Medical B.V. Spoločnosť Mallinckrodt Medical B.V. je držiteľom registrácie rádiofarmák Ultra-TechneKow FM (99mTC-generátor). Od 1.1.2016 spoločnosť Mallinckrodt Medical B.V. zvýši ceny 99mTc/99Mo generátorov cca o 35% čo je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky umožňujúcimi maximálne navýšenie ceny za liek o 5% v kalendárnom roku. Spoločnosť Mallinckrodt Medical B.V. vynakladá úsilie zachovávať ceny rádiofarmák na rovnakej úrovni. Za posledné roky nedošlo k zvýšeniu ich cien. Náklady na výrobu Mo-99 sa výrazne zvýšia a z tohto dôvodu bude nutné zvýšiť aj cenu uvedených rádiofarmák pre konečného odberateľa (pracoviská nukleárnej medicíny).

Hlavným dôvodom zvýšenia je celosvetový prechod výroby z vysoko obohateného uránu (HEU) na obohatený urán (LEU). Dodatočné náklady spojené s výrobou a taktiež nižší výnos núti výrobné podniky zvyšovať cenu 99mTc/99Mo generátorov.

MZ SR:

Informoval spoločnosť Izomedact s.r.o. o legislatívnych možnostiach pri riešení žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny.

Držiteľ registrácie musí postupovať pri zmene ceny v zmysle platnej legislatívy. Návrh úradne určenej ceny lieku nemôže presiahnuť európsku referenčnú cenu lieku. Podľa § 2 písm. f) zákona 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov európskou referenčnou cenou lieku sa rozumie priemer troch najnižších cien spomedzi úradne určených cien lieku v iných členských štátoch; ak má liek úradne určenú cenu len v jednom z iných členských štátov, úradne určená cena lieku v tomto štáte; ak má liek úradne určenú cenu v dvoch z iných členských štátov, priemer cien v týchto členských štátoch.

Držiteľ registrácie má možnosť zrušiť úradne určenú cenu lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov a vyradiť liek zo zoznamu úradne určených cien.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala:
Overil za Izomedact s.r.o.:
Schválil:

Mgr. Judita Janeková
PharmDr. Viera Viznerová
MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky