Za MZ SR:

- Peter Mrva, riaditeľ OHZT, predseda odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
- Erika Hanzelyová, referent OHZT

Odborná pracovná skupina - prítomní:

- Anna Lukáčová
- Elena Jurišová

Odborná pracovná skupina - ospravedlnení:

- Jana Klimasová
- Ľubica Slobodová

Stretnutie otvoril predseda Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH.

Program

1. Predstavenie dodatku č. 1 Štatútu Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.

2. Predstavenie aktivít smerujúcich k zjednodušeniu práce odborných pracovných skupín – technické riešenia.

3. Informovanie o stretnutí MZ SR so zástupcami SK MED.

4. Predstavenie zámeru MZ SR upraviť Metodické pomôcky (MP) k vyhláškam MZ SR č. 422/2011, 423/2011 a 424/2011Z.z.

5.Organizačné záležitosti.

Zapísala:
Schválil:
Dátum:

Erika Hanzelyová
Peter Mrva
10.04.2017