Za MZ SR:

Peter Mrva, zastupujúci riaditeľ OKCLP
Michal Štofko, riaditeľ OS
Erika Hanzelyová, referent OKCLP

Za NCZI:

Martina Nagyová
Martina Vrbiková
Zuzana Vallová

Za VšZP:

Ľubica Hlinková
Ľudmila Krč-Jediná

Za AIFP:

Katarína Slezáková
Petra Szilágyiová
Miroslav Dedík

Z poverenia štátnej tajomníčky Doc. MUDr. Andrei Kalavskej, PhD., MHA bola ustanovená pracovná skupina MZ SR, ktorá je zodpovedná za analýzu vykazovania spotreby liekov v SR do štatistík OECD. Súčasne úlohou pracovnej skupiny je aj navrhnutie opatrení na dosiahnutie správneho vykazovania.

Stretnutie otvoril zastupujúci riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH.

Program

1. Zástupca AIFP vo svojej prezentácii uviedol dôvod, prečo má Slovensko vo vykazovaní spotreby liekov na definovanú dennú dávku ( na
1 000 obyvateľov na deň) pre OECD vyššiu spotrebu, ako v skutočnosti. Príčina je tá, že OECD vykazuje spotrebu liekov na základe aktuálne platnej definovanej dennej dávky ( DDD ). Slovensko vykazuje spotrebu na základe štandardnej dávky liečiva ( ŠDL).

2. Nakoľko nie sú momentálne verejne dostupné informácie o celkových výdavkoch na lieky, je potrebné, aby sa stanovili pravidlá pri ich vykazovaní a následne by bolo dobré vykazovať tieto výdavky pre OECD.

3. Súčasný spôsob zberu dát je nasledovný:
ŠUKL má dáta o dovoze od držiteľov povolenia na veľkodistribúciu. Tieto údaje spracováva spoločnosť MCR s.r.o., ktorá dodá report NCZI. NCZI tieto údaje nekontroluje, iba takto spracované údaje zasiela do OECD.

4. Vykazovanie výdavkov na lieky a vykazovanie výdavkov na lieky ako podiel na všetkých výdavkoch na zdravotnú starostlivosť v rámci zdravotných účtov má na starosti Štatistický úrad.

Úlohy

1. NCZI preverí metodiku vykazovania spotreby liekov akú má OECD a možnosti výpočtu tohto ukazovateľa z údajov aktuálne dostupných NCZI. NCZI identifikuje požiadavky na dodanie zdrojov informácií pre vypracovanie prevodníka medzi DDD a ŠDL. Na základe týchto informácií sa stanoví ďalší postup. NCZI predpokladá, že tieto informácie spracujú do 05.12.2016.

2. Ministerstvo požiada ŠUKL o metodiku vykazovania spotreby liekov.

3. Ministerstvo osloví Štatistický úrad a požiada ho o zaslanie metodiky vykazovania celkových výdavkov na lieky v zmysle „ Memoranda“.

4. Znenie „Memoranda“ dodá AIFP.

5. Na ďalšie stretnutie budú pozvaní aj zástupcovia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Zapísala:
Overil za OS:
Overila za NCZI:
Overila za VšZP:
Overila za AIFP:
Schválil:
Dátum:

Erika Hanzelyová
Michal Štofko
Martina Nagyová
Ľudmila Krč-Jediná
Katarína Slezáková
Peter Mrva
25.11.2016