Za MZ SR:

-generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
-riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
-referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za spoločnosť Sanofi:

-Mgr. Karin Takáčová

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť spoločnosti Sanofi.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Spoločnosť Sanofi:

Spoločnosť podala žiadosť o vyradenie lieku 93706 zo zoznamu kategorizovaných liekov.

MZ SR:

Držiteľ registrácie lieku so ŠUKL kódom 93706 podal žiadosť o vyradenie lieku Imovax Rabies Vero (VERORAB). Ministerstvo na základe toho požiadalo hlavnú odborníčku MZ SR pre epidemiológiu o odborné stanovisko k predmetnej žiadosti. Hlavná odborníčka sa vyjadrila, že nakoľko sa v kategorizačnom zozname v tej istej ATC skupine nenachádza žiadna iná náhrada tejto vakcíny, odporúča urýchlené riešenie situácie. Na základe toho ministerstvo vydalo rozhodnutie, v ktorom nevyhovelo tejto žiadosti o vyradenie lieku.

Spoločnosť Sanofi:

Budú hľadať spôsob, ako zabezpečia, aby vakcína Verorab bola v zozname kategorizovaných liekov hoci aj s iným ŠUKL kódom.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

 

Zapísala:                                                        MVDr. Erika Hanzelyová
Overila za Sanofi:                                          Mgr. Karin Takáčová
Schválil:                                                         MUDr. Adam Hlôška
Dátum:                                                          17.09.2015