Za MZ SR:

štátny tajomník MUDr. Viliam Čislák, MPH
generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann

Za Klub cystickej fibrózy:

prezidentka: Mgr. Andrea Návesňáková
člen: Mgr. Jaroslav Lexa
odborný poradca: primárka MUDr. Jaroslava Orosová

Stretnutie bolo zvolané na základe „Žiadosti Klubu cystickej fibrózy o prijatie- vo veci opätovného zaradenia lieku SOLMUCOL do Zoznamu kategorizovaných liekov“

Štátny tajomník MZ SR MUDr. Viliam Čislák, MPH., privítal prítomných a požiadal ich o predostretie ich žiadosti.

Mgr. Návesňáková, Mgr. Lexa a MUDr. Orosová:

 1. Zdôraznili, že dôvodom ich žiadosti o prijatie je prerokovanie možnosti opätovného zaradenia lieku SOLMUCOL do Zoznamu kategorizovaných liekov k 01. 08. 2012.

 2. Informovali prítomných o počte pacientov s cystickou fibrózou, o úspechoch liečby v centrách, o potrebe denného užívania predmetného lieku.

 3. Uviedli, že vylúčením Solmucolu do Zoznamu kategorizovaných liekov k 1. aprílu 2012 s odôvodnením doplnkovej liečby, sa jeho plnou úhradou zvyšujú náklady rodín s cystickou fibrózou, ktoré sú aj tak dostatočne vysoké.

MUDr. Hlôška:

 1. Poukázal na skutočnosť, že aktuálna platná legislatíva v oblasti liekovej politiky neumožňuje opätovné zaradenie predmetného lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov, nakoľko od 1.12.2011 je v platnosti zákon č. 363/2011 Z.z. a vyhláška č. 434/2011 Z. z., v ktorej sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu.

 2. Upozornil, že zákon je všeobecne záväzný právny predpis, ktorého znenie je záväzné pre všetky fyzické aj právnické osoby a neumožňuje žiadnu výnimku z právnych noriem, ktoré boli v zákone ustanovené.

MUDr.Čislák:

 1. Uviedol, že pacientom s cystickou fibrózou môže na základe § 88 ods. 7 zákona ich zdravotná poisťovňa môže poistencovi plne alebo čiastočne uhradiť liek, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov.

 2. Na základe tejto diskusie ministerstvo zdravotníctva SR zvolá rokovanie so všetkými
  zdravotnými poisťovňami za prítomnosti zúčastnených strán k prerokovaniu uvedenej
  problematiky.

Záver:

 • Zástupcami Klubu cystickej fibrózy pripraviť odborné stanovisko k danej problematike

 • Zvolať na úrovni štátneho tajomníka pracovné stretnutie so zástupcami zdravotných poisťovní a Klubu cystickej fibrózy

Zapísala: Želeňáková
Overil: MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ SFLP,v.r.
Schválil: MUDr. Viliam Čislák, MPH, štátny tajomník MZ SR,v.r.