Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
  • riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
  • referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za spoločnosť GSK:

  • MUDr. Pavol Trnovec

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť zástupcu spoločnosti GSK MUDr. Trnovca.
Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

GSK:

Dôvodom vyžiadania si stretnutia je upozornenie spoločnosti GSK na skutočnosť, že by mohlo dôjsť k nedostatočnému množstvu lieku Priorix na slovenskom trhu, nakoľko sú rozdiely v údajoch o spotrebe podľa NCZI a množstve predaja predmetného lieku do distribúcie.
GSK upozorňuje MZ SR na potrebu verifikácie týchto údajov a v prípade ich potvrdenia na zváženie ďalších krokov na zabezpečenie dostupnosti vakcín v plošnom očkovaní pre poistencov zdravotných poisťovní v rámci platnej legislatívy.
GSK v žiadnom prípade nezasahuje do obchodných vzťahov distribútorov a lekární.

MZ SR:

ŠUKL môže vydať rozhodnutie o zákaze reexportu len v zmysle platnej legislatívy. Ministerstvo očakáva od GSK  podklady o predaji predmetného lieku konkrétnym distribučným spoločnostiam. Ministerstvo na základe tejto informácie bude ďalej konať.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

 

Zapísala:                                     MVDr. Erika Hanzelyová

Overil za GSK:                            MUDr. Pavol Trnovec

Schválil:                                       MUDr. Adam Hlôška