Za MZ SR:

generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Hlavná odborníčka pre algeziológiu:

MUDr. Ľubomíra Nemčíková

Hlavná odborníčka pre paliatívnu medicínu:

MUDr. Kristina Križanová

 

Hlavné odborníčky  zaslali žiadosť o novelizáciu vyhlášky č. 435/2011 Z.z. , vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva , z 28.11.2011. V § 6 vyhlášky č. 435/2011 Z.z.,  ods. 2 písm. b) navrhujú zmenu z pôvodného znenia: rovnakou cestou podania a rozdielnou liekovou formou alebo...
na: rovnakou cestou podania a rozdielnou liekovou formou s rovnakou kinetikou uvoľňovania liečiva alebo...

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

MUDr. Križanova, MUDr. Nemčíková
Uvedomujú si, že zmena vyhlášky je ten najťažší spôsob zmeny, preto v súčasnosti navrhujú zmenu prílohy.
V prvom rade im ide o pacientov, ktorí si nemôžu dovoliť doplatok za liek Sevredol 13,8 €. Doplácajú na to predovšetkým detskí pacienti, pre ktorých nemajú porovnateľnú náhradu. Všetky ostatné lieky tej istej ATC skupiny majú SR formu, ktoré nie sú vhodné pre všetky indikácie a hlavne nie pre deti. Tvrdia, že farmakokinetika SR formy a IR formy nie je porovnateľná a preto žiadajú, aby bol v úhradovej skupine  oddelený Sevredol od ostatných SR foriem.

MZ SR:
MZ SR potrebuje podklady na to, aby mohlo dôjsť k rozdeleniu úhradovej skupiny.
MZ SR vidí možnú cestu v novelizácií vyhlášky č. 435/2011 Z.z., teda jej prílohy. Ide o zásadnejšiu zmenu, ku ktorej sa musí vyjadriť ministerka zdravotníctva. Novelizácia vyhlášky musí prejsť štandardným legislatívnym procesom.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

Schválil:    MUDr. Adam Hlôška
Overili:     MUDr. Ľubomíra Nemčíková
                MUDr. Kristina Križanová

Zapísala:   MVDr. Erika Hanzelyová