Zápis
zo stretnutia  zástupcov Občianskeho združenia Nádej (sclerossis multiplex) so zástupcami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  konaného dňa 15.08.2012 o 10.00 hod.
 
 
Za MZ SR:
- generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky  MUDr. Adam Hlôška
- riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
- zástupkyňa riaditeľky Komunikačného odboru MZ SR Mgr. Martina Lidinská
 
Za OZ Nádej:
- predsedníčka združenia OZ Nádej Jaroslava Valčeková
- JUDr. Jana Bezáková
- MUDr. Roman Hudec, PhD.
  
Stretnutie sa uskutočnilo v nadväznosti na „Rozklad proti rozhodnutiu vo veci odpovedi na žiadosť o poskytnutie informácií podľa č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám“.
 
Stretnutie zahájil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.  Privítal zástupcov Občianskeho združenia Nádej (ďalej len „OZ“) a požiadal zástupkyňu Občianskeho združenia  o predostretie svojich požiadaviek.
 
p. Valčeková: Uviedla, že na predmetné stretnutie sa dostavila i právna zástupkyňa JUDr. Bezáková, nakoľko zo strany MZ SR im nebol zaslaný zvukový záznam zo zasadnutia Kategorizačnej komisie, zaslaný prepis je podľa nej neúplný, nezrozumiteľný a vytrhnutý z kontextu. 
 
JUDr. Bezáková : Požiadala  o možnosť vyhotovenia zvukovej nahrávky zo stretnutia.
 
Mgr. Lidinská + MUDr. Hlôška: Uviedli, že nie je štandardné, aby sa stretnutia na pôde MZ SR nahrávali, MZ SR postupuje v zmysle platných predpisov. MUDr. Hlôška uviedol, že uvedené stretnutie inicioval z dôvodu dohody a spôsobu prijateľného riešenia a vzájomnej komunikácie. Zdôraznil, že ministerstvo má záujem aj naďalej riešiť problematiku liečby SM na Slovensku v prospech pacienta. Ubezpečil prítomných zástupcov OZ Nádej, že tak, ako bolo dohodnuté na prvom stretnutí so zástupcami OZ Nádej, informoval Kategorizačnú komisiu pre lieky.
 
p.Valčeková: Poďakovala za prijatie, súhlasila s nevytvorením zvukovej nahrávky z uvedeného stretnutia a oznámila, že ich OZ pokračuje v „Petícii za zmenu indikačných obmedzení a schválenie bezplatnej podpornej liečby na poruchy chôdze pre pacientov s diagnózou sclerosis multiplex“. Opätovne požiadala o otvorenie IO a prerokovanie  „Združením“ navrhovaných zmien v súčasnosti platných indikačných obmedzení, ktoré sú z pohľadu združenia voči pacientom diskriminačné.    
     
 
MUDr. Hlôška: Požiadal prítomných o  predostretie zmien navrhovaných v indikačných obmedzeniach Združením SM Nádej, listom adresovaným podpredsedovi Kategorizačnej komisie pre lieky PharmDr. Mazagovi a v kópii generálnemu riaditeľovi. Generálny riaditeľ  bude na zasadnutí Kategorizačnej komisie informovať zúčastnených o predmetnom liste a ich požiadavkách k zmene indikačných obmedzení. 
 
Záver:
- Zaslať k indikačným obmedzeniam list – návrhy a pripomienky OZ Nádej podpredsedovi Kategorizačnej komisie pre lieky  PharmDr. Mazagovi.
- Generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR bude informovať členov Kategorizačnej komisie  o „Otvorenom liste OZ Nádej“ adresovanom kategorizačnej komisii  a o ich požiadavkách k zmene indikačných obmedzení na najbližšom zasadnutí Kategorizačnej komisie pre lieky.
  
Zapísala: Želeňáková
Overil:  - za OZ Nádej  p. Valčeková
Schválil:  MUDr. Adam Hlôška, v.r.