Za MZ SR:
  - generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
  - riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
  - riaditeľ a vedúci služobného úradu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv PharmDr. Jan Mazag
  - referent komunikačného odboru Mgr. Martina Lidinská
  - referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky Mgr. Jana Kernátsová, PhD.

Za Slovenský zväz sclerosis multiplex:
  - prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová
  - členka VR SZSM a hospodár – účtovník SZSM Ing. Vlasta Krchniaková

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť zástupcov občianskeho združenia Slovenského zväzu sclerosis multiplex (SZSM) ohľadom dostupnosti novej liečby liekom Fampyra a petície organizovanej partnerským občianskym združení Nádej za zmenu indikačných obmedzení nevyliečiteľne chorých pacientov a schválenie lieku na poruchy chôdze.

Stretnutie zahájil MUDr. Adam Hlôška generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky. Privítal zástupcov občianskeho združenia Slovenského zväzu sclerosis multiplex a požiadal prezidentku združenia o prednesenie svojich požiadaviek.

Prezidentka Jarmila Fajnorová:

Vyjadrila sa k petícií organizovanej partnerským občianskym združení Nádej.

Opätovne zdôraznila, že občianske združenie Slovenského zväzu sclerosis multiplex oficiálne odstúpilo od vyhlásenej petície. Obe zástupkyne občianskeho združenia Slovenského zväzu sclerosis multiplex odstúpili od petície nie len z titulu svojej funkcie, ale aj ako fyzické osoby. Požadovala, aby ich predchádzajúci súhlas s petíciou potvrdený podpisom (hárok nepodpísali len boli uvedené v petičnom výbore) nebol zneužívaný aj po ich oficiálnom odstúpení od petície.

MUDr. Adam Hlôška:

Poukázal na skutočnosť, že zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve nie je vo vecnej pôsobnosti sekcie farmácie a liekovej politiky a je potrebné v tejto veci vyžiadať stanovisko právnika.

Prezidentka Jarmila Fajnorová:

Požiadala zástupcov ministerstva zdravotníctva o informácie ohľadom dostupnosti novej liečby liekom Fampyra.

Prezentovala doterajšie výsledky z monitorovania pacientov, u ktorých došlo k prerušeniu liečby v zmysle aktuálne platného znenia indikačných obmedzení a z monitorovania druhej skupiny pacientov, ktorí majú už skúsenosti s liekom Fampyra, indikovaným na zlepšenie chôdze u dospelých (od 18 rokov) a trpia poruchou chôdze zapríčinenou sklerózou multiplex.

Informovala sa o možnosti čiastočne alebo plne uhradiť liek Fampyra, ktorý je na Slovensku registrovaný, ale nie je ešte kategorizovaný a o dôvodoch nezaradenia lieku Fampyra do Zoznamu kategorizovaných liekov.

PharmDr. Ján Mazag:

Zdôraznil, že na Slovensku je dostupná najmodernejšia liečba pre pacientov s diagnózou skleróza multiplex. I. a II. líniovosť liečby sa odvíja najmä od účinnosti a bezpečnosti liečiv a od medicíny založenej na dôkazoch.

Upozornil na fakt, že v procese kategorizácie liekov treba brať do úvahy aj nákladovú efektívnosť liečby daným liekom a eliminovať riziká z možných nežiaducich účinkov liečby, najmä pokiaľ ešte nie je jednoznačné preukázaný bezpečnostný profil liečby predmetným liekom.

Informoval, že liek Fampyra nemá ešte dokončený registračný proces, jeho registrácia je len podmienečná a to z dôvodu požiadavky predloženia doplňujúcich klinických štúdií, ktorými sa identifikujú pacienti pre najvýhodnejší profil účinok/riziko. Benefit totiž liek prináša len veľmi obmedzenej skupine pacientov a v rámci klinických skúšok boli pozorované významné nežiaduce účinky. Reakcia organizmu na liečbu bola preukázaná na 55 % pacientov a z nich, len polovica, 50% zaznamenala pozitívny účinok liečby. Hovoríme o ¼ pacientov z celkového počtu liečených pacientov v rámci klinických štúdií. Z uvedeného vyplýva, že je na odbornej verejnosti a na výrobcovi lieku, aby vyšpecifikovali kritéria, na základe ktorých by bola liečba indikovaná len u takej skupiny pacientov, ktorá by z účinnej a bezpečnej liečby profitovala.

Upozornil na skutočnosti, že v registračnom procese sú aj ďalšie nové lieky, ktorých terapeutický efekt je zameraný na včasný a náhly nástup ochorenia sklerózy multiplex, ktorý bude určite prínosom v liečbe väčšej skupiny pacientov s týmto typom manifestácie ochorenia.

Zdôraznil, že kategorizácia liekov sa má vykonávať tak, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na úhradu liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a v tejto súvislosti treba zabezpečiť dostupnosť financií aj na ďalšie nové typy liečby.

Prezidentka Jarmila Fajnorová:

Podotkla, že prudký nástup ochorenia nie je pokrytý v súčasnosti dostupnými terapeutickými indikáciami v liečbe sklerózy multiplex. Preto vítajú informáciu o nových možnostiach liečby.

Informovala, že ich občianske združenie monitoruje situáciu v liečba sklerózy multiplex aj v okolitých krajinách a zbiera informácie ohľadom účinku liečby liekom Fampyra.

Zdôraznila, že pohľad pacienta a odbornej verejnosti je pri vyhodnocovaní účinku liečby diametrálne odlišný. Aj minimálne zlepšenie chôdze pacienta o meter alebo zdvihnutie z invalidného vozíka na krátky čas je prínosným benefitom pre pacienta a zlepšuje jeho kvalitu života.

Informovala sa o možnosti liečby pacienta liekmi II. línie ihneď, bez predchádzajúcej liečby liekmi I línie. Nakoľko uvedenú situáciu aktuálne znenie indikačných obmedzení nepokrýva.

MUDr. Adam Hlôška:

Zdôraznil, že hovoríme o určitej skupine pacientov spomedzi všetkých, trpiacich ochorením skleróza multiplex. Účinok liečby liekom Fampyra je individuálny pre každého pacienta a preto je v tomto čase vhodné individuálne pristupovať k schvaľovaniu liečby liekom.

Upozornil prítomných, že existuje zákonná možnosť poskytnutia úhrady nekategorizovaného lieku zdravotnou poisťovňou.

Na základe § 88 ods. 7 a 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže zdravotná poisťovňa po vopred udelenom súhlase odsúhlasiť v odôvodnených prípadoch, najmä vtedy, ak je poskytnutie lieku, s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca jedinou vhodnou možnosťou poistencovi plnú alebo čiastočnú úhradu lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov alebo lieku, ktorý nie je zaradený v zozname liekov s úradne určenou cenou; úhradu odsúhlasuje zdravotná poisťovňa na základe písomnej žiadosti poskytovateľa.

Záver:

Pokračovať v monitorovaní pacientov v liečbe sklerózy multiplex.
V súčinnosti s odborníkmi a výrobcom nastaviť kritéria liečby len pre cielenú skupinu pacientov z hľadiska účinnosti a bezpečnosti lieku Fampyra.
Informovať pacientov a lekárov o možnosti individuálnej liečby a úhrady liekom Fampyra na základe objektívnych a lekársky doložených dát.
Spoločné stretnutie zástupcov ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovní, odborníkov a zástupcov občianskeho združenia v marci 2013 s možnosťou prehodnotiť posun v získaných nových informáciách ohľadom liečby pacientov s diagnózou skleróza multiplex na Slovensku na pôde ministerstva zdravotníctva. (Zo strany občianskeho združenia bolo navrhnuté uskutočniť predmetné stretnutie na Valnom zhromaždení SZSM).

 

Zapísala: Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Schválil: MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky, v.r.