Prítomní: viď prezenčná listina

Prítomných privítal MUDr. Adam Hlôška generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky a RNDr. Jozef Slaný , CSc. riaditeľ odboru farmácie

Program stretnutia:

 • falšované lekárske predpisy
 • register povolení
 • odborný zástupca vo verejenj lekárni
 • výdaj lieku pacientovi - nezmluvný lekár, pacient dlžník zdravotného poistného
 • anaboliká
 • reexport liekov - nedostupnosť
 • cezhraničná zdravotná starostlivosť
 • etické komisie
 • rôzne
 1. Dr. Slaný informoval o požiadavke Bratislavského samosprávneho kraja a Slovenskej lekárnickej komory, aby MZ SR riešilo problém výskytu falšovaných lekárskych predpisov zavedením ochranných prvkov na tlačivách lekárskych predpisov. Zástupcovia BSK a SLeK stručne informovali o vzniknutom probléme. SLeK vyjadrila potrebu zavedenia akéhokoľvek ekonomicky únosného ochranného prvku lekárskych predpisov s tým, aby na kontrolu ochranných prvkov v praxi nebolo potrebné žiadne ďalšie technické vybavenie lekárne, pričom prioritným cieľom legislatívnej úpravy by malo byť zabránenie kopírovaniu lekárskych predpisov, ako aj zavedenie kontroly vedenia evidencie o výdaji tlačív.
  Ing. Rastislav Beliansky, generálny riaditeľ Sekcie informatiky, informoval, že problém falšovaných tlačív lekárskych predpisov vyrieši zavedenie informačného elektronického systému e-health od 1.1.2017.
  Zástupcovia tlačiarní, ŠEVTu a PROMPTu tlačiareň cenín, sa vyjadrili k technickým možnostiam zavedenia ochranných prvkov.
  ŠEVT ponúkol možnosť vodotlače ako ochranného prvku, cena lekárskeho predpisu by sa zvýšila cca na 3 centy oprosti terajšej cene 1,5 centa.
  -    Zástupca ŠEVT-u ďalej uviedol, že je potřebné vyžadovať od výrobcov a distribútorov tlačív dodržiavanie spôsobu predaja lekárskych predpisov stanovených vyhláškou č. 60 / 2012 Z.z, a v tejto vyhláške navrhnúť spôsob kontroly a sankcie v prípade porušenia uvedených ustanovení. V prípade, ak by sa uvažovalo o zavedení ochranných prvkov – papier s vodoznakom, špeciálne farby, hologramy navrhli použitie takých ochranných prvkov, ktoré nie sú viazané iba na tlač v tlačiarňach certifikovaných na tlač cenín, vzhľadom na skutočnosť, že lekárske predpisy nie sú zaradené medzi ceniny.
  -    Zdôraznili, že je potrebné uvažovať s takým ochranným prvkom, ktorý by bol účinný a v lekárňach ľahko identifikovateľný. V prípade, ak by bol zavedený ochranný prvok, je potrebné zobrať do úvahy účinnosť vyhlášky, aby lekári mali možnosť minúť už nakúpené tlačivá – môže sa jednať o obdobie niekoľkých mesiacov
  -    Zástupca ŠEVT-u uviedol, že podľa ich doterajších skúseností riešenia podobnej problematiky na Ministerstve školstva SR, navrhujú použitie papiera s vodoznakom. Tento papier je dostupný pre akúkoľvek tlačiareň – nielen pre tlačiarne cenín, a zároveň jedinečný v tom, že výrobcovia takéhoto druhu papiera garantujú, že jeden druh vodoznaku vyrobia a predajú len jednému odberateľovi. Tento druh ochranného prvku je ľahko identifikovateľný a v kombinácii s evidovaným číslovaním zaručuje vysoký stupeň ochrany. Predbežné zvýšenie nákladov na výrobu a distribúciu tlačív lekárskych predpisov odhaduje ŠEVT –u na cca 1 cent na jeden lekársky predpis.
  -    Presnejšie zvýšenie nákladov na výrobu a distribúciu by sa dali odhadnúť na základe určenia ďalších parametrov - presná špecifikácia vodoznaku, hmotnosť papiera, dĺžka trvania výroby takéhoto druhu receptov a z toho vyplývajúci režim výroby a distribúcie...
  Odhadované náklady na výrobu a distribúciu lekárskych predpisov použitím iných ochranných budú vedieť odhadnúť presnejšou špecifikáciou (druh farby, plocha pokrytia, počet vyrobených lekárskych predpisov, režim výroby a distribúcie)..
  PROMPT ponúkol riešenie klasickej tlače pri použití ceninovej farby s mechanickou kontrolou pomocou mince. Jedná sa o ceninovú farbu zo Švajčiarska, ktorú môžu používať len tlačiarne cenín, táto farba je prísne evidovaná a je detegovateľná aj pod UV lampou.
  MUDr. Hlôška podotkol, že navýšenie ceny lekárskeho predpisu môže byť maximálne do 20 % optimálne 0% až 10%. MZ SR bude komunikovať s Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom financií SR o spôsobe akým riešili ochranné prvky na ich dokumentoch tak, aby pri ďalšom postupe týkajúcom sa novelizácie príslušnej vyhlášky neboli narušené zásady hospodárskej súťaže a celý proces bol jednoznačne transparentný.

 2. Register povolení vypracovávajú jednotlivé VÚC pre NCZI v zmysle zákona. 578/2004 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z.. Orgán, ktorý vydáva povolenie má uviesť na povolení identifikátor, ktorého tvorba nie je jasne stanovená a VÚC majú problém ho vytvoriť. Ing. Beliansky oslovil NCZI, ktoré následne informovalo, že dňa 24.4.2015 sa bude konať na túto tému pracovné stretnutie.
  Na minuloročnom stretnutí MZ SR, farmaceutov VÚC a ŠÚKLu bolo dohodnuté, že jednotlivé VÚC budú zasielať ŠÚKLu aktuálne register povolení po potreby inšpekčnej činnosti v inom formáte ako to ukladá zákon. Dr. Petrovič dôrazne upozornil, že bez aktuálneho registra povolení v ŠÚKL-om požadovanom formáte je vykonávanie inšpekčnej činnosti komplikované. Požadoval zasielanie registra povolení v ŠÚKL-om požadovanom formáte .tak, ako to bolo dohodnuté na poslednom pracovnom stretnutí. Keďže legislatíva SR neprikazuje VUC, aby informovali ŠUKL o zmenách v registroch povolení a dohoda s VUC o posielaní týchto údajov ŠUKLu v inom formáte ako to ukladá zákon, nebola naplnená zo strany viacerých VUC, MZ SR nie je oprávnené podľa platnej legislatívy vyžadovať od VUC, aby túto dohodu plnili. Preto sa upúšťa od požiadavky na VUC, aby tak robili. MZ SR požiada NCZI, aby tieto údaje, ktoré zo zákona od VUC dostáva posielalo ŠUKLu.

 3. Odborný zástupca v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. môže vykonávať činnosť odborného zástupcu len na jednom mieste výkonu činnosti. MZ SR eviduje prípady, keď odborný zástupca bol zároveň odborných zástupcom vo verejnej lekárni a aj vo veľkodistribučnej spoločnosti. Jednotliví zástupcovia VÚC a SleK sa zhodli na tom, že v mnohých prípadoch je funkcia odborného zástupcu len fiktívna a odborný zástupca v mnohých prípadoch vôbec nie je prítomný na pracovisku. Prítomní navrhli, aby pri najbližšej novele zákona č. 362/2011 Z.z. boli upravené podmienky na ustanovenie odborného zástupcu.

 4. Výdaj lieku pacientovi - nezmluvný lekár, pacient dlžník zdravotného poistného. Problematiku už riešilo MZSR Sekcia legiaslatívno – právna.

 5. naboliká o vývoji problematiky anabolík ich zneužívania a kontroly informoval Dr. Slaný, ktorý sa pravidelne zúčastňuje pracovných stretnutí organizovaných NAKA. Pripravuje sa zákon, ktorý bude túto problematiku riešiť.

 6. Reexport liekov – nedostupnosť o situácii informoval MUDr. Hlôška v súvislosti s vyjadreniami Európskej komisie.

 7. Cezhraničná zdravotná starostlivosť v súčasnosti je platnosti vyhláška MZ SR 42/2015 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja.

 8. Etické komisie o súčasnej situácii informoval Dr. Slaný a zároveň predniesol návrhy, ktoré odzneli dňa 15.04.2015 na pracovnom stretnutí.

 9. Rôzne

Závery z pracovného stretnutia:

 • zástupcovia Ševt-u a Prompt- u navrhnú technické riešenia na zabránenie falšovania tlačív lekárskych predpisov,

 • Sekcia farmácie a liekovej politiky v súčinnosti so Sekciou informatiky a NCZI zabezpečí metodiku tvorby identifikátora.

Vypracovala : Dr. Katarína Gelienová


Zápisnica z pracovného stretnutia pracovníkov MZ SR, farmaceutov samosprávnych krajov, zástupcov ŠÚKLu, Slovenskej lekárnickej komory, ŠEVTu, Prompt tlačiareň cenín a.s. zo dňa 15.04.2015