Prítomní: viď prezenčná listina

Prítomných privítal MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky.

Program stretnutia:

  1. Novela zákona č. 362/2011 Z: z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej obsahom je zverejňovanie prevodov hodnôt medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi/zariadeniami.

MZ SR zdôraznilo, že návrh novely zákona pripravilo v úzkej súčinnosti s Transparency International, s Ministerstvom financií SR a s Finančným riaditeľstvom SR. Cieľom tejto novely je zvýšiť mieru transparentnosti vo vzťahoch farmaceutického priemyslu a zdravotníckych pracovníkov/zariadení v Slovenskej republike a tým prispieť k zmenšovaniu priestoru pre akúkoľvek korupciu v tejto oblasti. Účinnosť tejto novely by mala nadobudnúť 01.01.2016.

Mgr. Zuzana Dančíková – zástupkyňa Transparency International, informovala o zámere navrhovaných zmien – oznamovacia povinnosť o peňažných a nepeňažných príjmoch od farmaceutického priemyslu sa ruší a oznamovacia povinnosť sa v plnej miere prenáša na farmaceutický priemysel.

Slovenská lekárnická komora
Žiada vypustiť z novely zákona povinnosti pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (§ 23 ods. 7 ,8 a 9), nakoľko neexistuje reálna možnosť kontroly zo strany držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej, či prípadné peňažné a nepeňažné plnenie /napr. v podobe zľavy z doplatku/ je pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti poskytnuté zdravotníckemu pracovníkovi. Rovnako je neprijateľné, aby sa oznamovacia povinnosť držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vzťahovala k zdravotníckym pracovníkom vykonávajúcim zdravotnícke povolanie u držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, či už na základe pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu v prípade, že im držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti poskytol peňažné lebo nepeňažné plnenie napr. aj v súvislosti so zvýšením kvalifikácie. Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej nie je s ohľadom na výšku doplatku spôsobilý ovplyvniť pacienta pri výbere predpísané lieku, nakoľko osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu je pri výdaji povinná vydať pacientovi humánny liek, ktorého liečivo je uvedené v prílohe č. 1 Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý je bez doplatku alebo s najnižším doplatkom pacienta a ktorý je dostupný, ak si pacient nevyberie inak, čo žiadnym spôsobom neovplyvňujú kvalitu poskytovanej lekárenskej starostlivosti.

Zároveň žiada, aby sa akákoľvek oznamovacia povinnosť v zmysle celého predloženého návrhu vzťahovala výlučne na peňažné a nepeňažné plnenia súvisiace s prostriedkami verejných financií, nakoľko vo všetkých ostatných prípadoch ide o bežné dodávateľsko- odberateľské obchodné vzťahy, čo žiadnym spôsobom neovplyvňuje terapiu pacienta.

Asociácia dodávateľov liekov
Namietali, že prezentovaný návrh novely zákona dostatočne neodlišuje obchodné transakcie od marketingových aktivít, ktoré indukujú zvýšenú preskripciu.

GENAS
Žiadali vysvetlenie k § 15 ods. 1 návrhu zákona – informácie o neposkytnutí žiadnych plnení.

AIFP
Uviedli, že majú svoj vlastný etický kódex a navrhované opatrenia v oblasti transparentnosti sú v súlade s ich etickým kódexom, preto návrh novely zákona podporujú.

Slovenská lekárska komora
Namietali, že časť navrhovaných opatrení nemá vzťah k hospodáreniu s verejnými zdrojmi. Časť námietok sa vzťahovala na najnovšie zmeny zákonov v oblasti zrážkovej dane s dopadom na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré je povinné. Žiadali vzťah k hospodáreniu s verejnými zdrojmi uviesť v dôvodovej správe.

Závery zo stretnutia:
Ministerstvo zdravotníctva SR požiadalo zástupcov zúčastnených strán, aby prípadné pripomienky k návrhu novely zákona zaslali na MZ SR (e-mail: jozef.slany@health.gov.sk) do konca mája 2015.

Zapísala: Mgr. Bronislava Šalková, SFLP - OF