Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

  • riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann

Za MGP, spol. s r.o.:

  • Dr. Karel Zelený, CSc.

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť MZ SR, ktoré zahájil MUDr. Adam Hlôška generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky a požiadal zástupcu spoločnosti MGP, spol. s r.o. o prednesenie svojich požiadaviek.

Dr. Karel Zelený, CSc.:

Vyjadril sa k žiadosti hlavného odborníka MZ SR pre odbor nukleárna medicína doc. MUDr. Ivana Režňáka, CSc., m. prof. o podporu a pomoc pri riešení hroziacej krízy s dodávkou 99mTc/99Mo generátorov. Z dôvodu celosvetových problémov s produkciou 99Mo a s tým súvisiacou výrobou 99mTc/99Mo generátorov (zmena technológie vynútená obmedzeniami v rámci boja proti terorizmu a ukončenie prevádzky niektorých jadrových reaktorov) sa majú zvýšiť ich ceny pre konečných odberateľov, t.j. zdravotnícke zariadenia. Uvedomuje si, že v tejto súvislosti bude potrebné upraviť cenu za 99mTc/99Mo generátory o sumu, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, umožňujúcimi maximálne navýšenie ceny za liek o 5% v kalendárnom roku.

Žiada, aby tieto vynútené úpravy cien technéciových generátorov neviedli k zastaveniu dodávok technéciových generátorov na Slovensko. Malo by to likvidačný dopad na všetky zdravotnícke zariadenia nukleárnej medicíny v SR a bolo by ohrozené poskytovanie diagnostickej a liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore.

Informoval, že v Českej republike bola stanovená výnimka zo zákona, s tým že 99mTc/99Mo generátory nepodliehali cenovej regulácii a ich cena bola zvýšená.

MUDr. Adam Hlôška:

Informoval spoločnosť MGP, spol. s r.o. o legislatívnych možnostiach pri riešení žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny.

Informoval, že MZ SR v tejto veci nemôže začať konať a nemôže zvýšiť ceny v rozpore s právnymi predpismi.

Držiteľ registrácie musí postupovať pri zmene ceny v zmysle platnej legislatívy. Návrh úradne určenej ceny lieku nemôže presiahnuť európsku referenčnú cenu lieku. Podľa § 2 písm. f) zákona 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov európskou referenčnou cenou lieku sa rozumie priemer troch najnižších cien spomedzi úradne určených cien lieku v iných členských štátoch; ak má liek úradne určenú cenu len v jednom z iných členských štátov, úradne určená cena lieku v tomto štáte; ak má liek úradne určenú cenu v dvoch z iných členských štátov, priemer cien v týchto členských štátoch.

Držiteľ registrácie má možnosť zrušiť úradne určenú cenu lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov a vyradiť liek zo zoznamu úradne určených cien.

Držiteľ registrácie má možnosť požiadať zdravotné poistenie o výnimku a osobitnú úhradu 99mTc/99Mo generátorov.

Uviedol, že o uvedenom probléme bude informovať ministra MZ SR.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala: Mgr. Judita Janeková
Overil: Dr. Karel Zelený, CSc.
Schválil: MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky