k téme porovnávania úradne určených cien zdravotníckych pomôcok,
konaného dňa 9.12.2015 o 10.00 hod. na MZ SR.

Za MZ SR:

 • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška,

 • riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann,

 • referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky Mgr. Lucia Mišková.

Za MF SR:ä

 • riaditeľ a hlavný ekonóm MF SR Mgr., Ing. Martin Filko, PhD.,

 • odbor štrukturálnych a výdavkových politík Ing. Michaela Černěnko, PhD.

Za SK-MED:

 • predseda asociácie Dr. Vladimír Mičieta,

 • člen asociácie Ing. Jana Adamcová, MBA, MPH,

 • člen asociácie MVDr. Ondrej Gutyan,

 • člen asociácie Ing. Jana Baginová.

Predmetné stretnutie sa uskutočnilo z podnetu Ministerstva zdravotníctva, ktoré po vzájomnej spolupráci s Ministerstvom financií začína konanie vo veci porovnávania úradne určených cien zdravotníckych pomôcok realizované k 1.1.2016. Zástupcovia SK-MED-u boli pozvaní k diskusii o aktívnom porovnávaní úradne určených cien zdravotníckych pomôcok a detailoch nastávajúceho konania.

MUDr. Adam Hlôška,

 1. Privítal účastníkov a predstavil program stretnutia.

 2. Prezentoval právny základ konania vo veci porovnávania úradne určených cien zdravotníckych pomôcok, jeho časový harmonogram, ako aj správne delikty plynúce z nedodržania platnej legislatívy.

 3. Zahájil diskusiu zúčastnených zástupcov k problematickým otázkam.

Zástupcovia SK-MED,

 1. Upozornili na výrobcov zdravotníckych pomôcok a ich zástupcov, ktorí nekomunikujú s MZ SR prostredníctvom elektronického portálu Kategorizácia.

 2. Vyzvali k diskusii o overiteľných zdrojoch údajov úradne určených cien zdravotníckych pomôcok.

Zástupcovia MF SR,

 1. Navrhli zverejnenie overiteľných zdrojov údajov cien zdravotníckych pomôcok v iných členských štátoch v Oznámení o začatí konania vo veci porovnávania úradne určených cien zdravotníckych pomôcok.

 2. Upozornili na rozdiely zdravotníckych pomôcok definované doplnkom zdravotníckej pomôcky v jednotlivých členských krajinách ( veľkosť balenia zdravotníckej pomôcok, savosť pomôcok pre inkontinenčných pacientov ).

 3. Iniciovali zjednotenie základných faktorov porovnávania zdravotníckych pomôcok pre iné členské štáty.

Stretnutie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala:
Overili:
Schválil:
Dátum:

Mgr. Lucia Mišková.
účastníci stretnutia.
MUDr. Adam Hlôška.
11.12.2015


prezentácia: /Porovnavanie-uradne-urcenych-cien-ZP.pptPPT 1,9 MB